Konta użytkowników tworzone są przez uprawnionego Administratora na poziomie instytucji i jednostki.

Każdy użytkownik JSA musi mieć przypisaną przynajmniej jedną zdefiniowaną rolę w systemie.

Rola jest to stały, niezmienny zbiór uprawnień w różnych obszarach systemu. W systemie istnieje możliwość dodania siedmiu ról, przy czym główne to Administracja, Promotor, Biuro i Podgląd. Użytkownik może mieć przypisaną dowolną kombinację ról, których uprawnienia będą się sumować.

Jan Kowalski pracujący na Wydziale Matematyki może mieć przypisane role „Biuro”, „Podgląd” i „ Ustawienia” – dzięki takiej konfiguracji uprawnień będzie mógł tworzyć badania do analizy antyplagiatowej, podejrzeć wynik badania (bez szczegółowych danych o źródłach podobieństw), a także definiować ustawienia parametrów wyników dla Wydziału Matematyki.

Należy również pamiętać, iż można nadać różne role w kontekście instytucji i poszczególnych jednostek. Więcej o tym tutaj.


 

Role występujące w JSA:

Biuro przeglądanie i zarządzanie badaniami moich* instytucji/jednostek
Promotor przeglądanie i zarządzanie moimi** oraz udostępnionymi badaniami oraz dostęp do treści źródeł podobieństwa
Podgląd przeglądanie badań instytucji/jednostki oraz dostęp do treści źródeł podobieństwa
Ustawienia personalizacja ustawień dla instytucji/jednostki
Statystyka zarządzanie statystykami moich instytucji/jednostki
Integracja konfiguracja ustawień integracyjnych dla moich instytucji/jednostki
Administracja*** zarządzanie użytkownikami oraz parametrami moich instytucji/jednostek

*Moje instytucje/jednostki – instytucje i jednostki, w ramach których zalogowany użytkownik ma nadane uprawnienia.

**Moje badania – badania zarejestrowane przez użytkownika lub jest on wskazany jako promotor w badaniu lub badanie zostało mu udostępnione.

***Rola Administracja – uprawnienia tej roli pokrywają się z uprawnieniami roli Administracja POLON, która przyznawana jest automatycznie przez system użytkownikom z systemu POL-on, którzy posiadają w nim rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM.


Uprawnienia w rolach

Nazwa obszaru/nazwa uprawnienia Opis uprawnienia Rola posiadająca uprawnienie
Badania
Dodawanie nowych badań Tworzenie nowych badań (metadane oraz pliki prac ). Biuro, Promotor
Edycja badań Edycja metadanych badania oraz dodanie kolejnej próby. Możliwość edycji wszystkich badań na liście. Biuro, Promotor
Udostępnianie badań Udostępnianie badania innemu użytkownikowi systemu. Biuro, Promotor
Przeglądanie moich badań Podgląd badań rejestrowanych samodzielnie, udostępnionych dla mnie oraz tych, w których jestem wskazany jako promotor. Promotor
Przeglądanie badań jednostki Podgląd badań przypisanych do jednostki. Biuro, Podgląd
Raport
Przeglądanie raportu z badań w jednostce bez źródeł podobieństw Dostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa. Biuro, Podgląd
Przeglądanie raportu z moich lub udostępnionych dla mnie badań bez źródeł podobieństw Dostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa. Promotor
Dostęp do danych źródła podobieństwa Dostęp do panelu „Źródło podobieństwa” w szczegółach wyniku (obok tekstu pracy). Promotor, Podgląd
Akceptacja raportu Możliwość akceptacji raportu badania. Promotor
Drukowanie raportu Możliwość wydruku raportu z wynikiem badania. Promotor
Przeliczanie wyniku Możliwość wykluczenia wybranych źródeł lub podobieństw i ponownego przeliczenia wyniku badania. Promotor
Użytkownicy
Dodawanie użytkowników Możliwość tworzenia kont nowym użytkownikom JSA. Administracja
Edycja użytkowników Możliwość zmiany danych użytkowników. Administracja
Dodawanie użytkowników z pliku Możliwość dodania wielu nowych kont użytkowników JSA przy użyciu pliku .xml. Administracja
Przeglądanie listy użytkowników Podgląd listy użytkowników JSA w kontekście jednostek, do których ma uprawnienia osoba przeglądająca. Administracja
Edycja uprawnień użytkownika Możliwość nadawania zmiany uprawnień i ról w ramach jednostek, które są w zakresie uprawnień edytującego. Administracja
Ustawienia
Ustawienie tekstów wykluczanych Dostęp do ustawień jednostki w sekcji „Wykluczenia tekstu” gdzie można dodać teksty pomijane podczas badania antyplagiatowego. Ustawienia, Administracja
Personalizacja parametrów dla wyników Dostęp do ustawień jednostki w sekcji „Parametry wyniku” gdzie definiuje się parametry siły podobieństwa tekstu, długości fragmentów podobieństwa oraz progi tolerancji wyników, na podstawie których obliczany jest ostateczny wynik badania plików. Ustawienia, Administracja
Ustawienia ogólne dla instytucji Dostęp do ogólnych ustawień jednostki w sekcji „Ogólne” , gdzie znajduje się kod autoryzacji (dla integracji REST API), adres uczelnianej bazy referencyjnej oraz można pobrać szablon XML do importu użytkowników z pliku. Integracja, Administracja
Statystyki
Odczyt i eksport statystyk Przeglądanie predefiniowanych statystyk, możliwość pobrania i zapisania wygenerowane pliku. Statystyka