Statystyki

JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?

Statystyki podzielone i zgrupowane są na pięciu kolejnych kart: Użytkownicy, Badania, Nowe Badania, Wyniki oraz Akceptacje. Kolejne sekcje opisane są na oddzielnych stronach Bazy Wiedzy.

Wszystkie ekrany Statystyk zbudowane są w ten sam sposób i zawierają następujące elementy:
1. Zakres danych Zakres danych określa z jakiego kontekstu dane mają być zaprezentowane użytkownikowi. Domyślne parametry można zmieniać w zależności od potrzeb i preferencji.
1A. zakres organizacyjny Zakres zgodny z uprawnieniami, tzn., że jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do więcej niż jednej komórki organizacyjnej to ma możliwość zmiany kontekstu prezentowanych danych na poziomie całej Instytucji lub konkretnych Jednostek, w ramach których nada została mu rola „Statystyka”.

Zakres danych dla Instytucji prezentuje zestawienie sumaryczne dla wszystkich jednostek.

1B. zakres dat Domyślny zakres dat to 30 ostatnich dni. Użytkownik może jednak zmienić ten przedział zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami. Można zmodyfikować zarówno datę początkową jak i końcową prezentowanych danych.
2. Tytuł ekranu Każdy ekran opatrzony jest tytułem sugerującym zakres zestawień, które są na nim prezentowane.
3. Komplet wykresów Sekcja ta zawiera komplet przygotowanych przez JSA wykresów, które zawierają zestawienie danych w zadanym zakresie. Dane zaprezentowane są w kilku różnych formach, odpowiednich informacji, które ze sobą niosą.
3A. Stan na dzień dzisiejszy
Niektóre dane, pomimo zadanego zakresu dat (1B) prezentowane są ze stanem na dzień dzisiejszy, bowiem prezentowanie ich w ograniczonej formie byłoby nieoptymalne. Taka informacja znajduje się zawsze obok tytułu danego wykresu w okrągłym nawiasie.
3B. Powiększenie wykresu
Niektóre wykresy zawierają większość ilość danych niż ta prezentowana na pierwszym, pomniejszonym widoku. Aby wyświetlić komplet danych wykresu należy kliknąć w ikonkę powiększenia okna znajdującą się w prawym dolnym rogu wykresu.

Okno powiększenia wykresu prezentuje pełne dane dostępne w ramach danego zestawienia. Istotne elementy tego ekranu to oprócz tytułu i zakresu danych:
1. Nagłówki kolumn W zależności od typu danych prezentowane są różne dane szczegółowe, które określane są w nagłówkach kolumn. Dane sortowane są domyślnie w obrębie jednej z kolumn. W razie konieczności można bieżące sortowanie klikając w odpowiedni nagłówek.
2. Paginacja strony Aby zapewnić optymalizację pracy na danych okno powiększonego wykresu zawiera dane podzielone na kolejne karty. Można się między nimi swobodnie przełączać.
3. Przyciski funkcyjne Okno powiększonego wykresu zawiera dwa przyciski funkcyjne.
3.1. Eksport Przycisk służy do wyeksportowania pełnego zestawienia danych do pliku csv
3.2. Zamknij Przycisk służy do zamknięcia okna powiększonego wykresu i powrotu do otwartej zakładki Statystyk.
4. Legenda danych Dla wykresów czasowych istnieje możliwość przełączania widoków danych za pośrednictwem legendy. Każde kliknięcie skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.
5. Przedział czasowy Domyślnie wykresy czasowe prezentowane są w pełnym zakresie, jednak istnieje możliwość wyświetlenia danych w zakresie: rocznym lub miesięcznym. Suwak poniżej wykresu służy do zmiany zakresu na wyświetlonych danych w ten sposób, żeby przybliżyć uzyskane wartości.
5 articles