UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Analiza tekstu

  Raport z wynikiem badania pracy dyplomowej składa się z kilku sekcji. Sekcja Analiza tekstu służy pomocą przy ocenie, czy na tekście badanej pracy naniesione manipulacje.

  Znaki specjalne lub spoza języka pracy

  Wpływ na ten parament mogą mieć (lecz nie muszą) próby modyfikacji tekstu poprzez wykorzystanie znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu języka pracy, dlatego też zaleca się zwrócenie uwagi na jego wartość. Przy wysokim wskaźniku należy sprawdzić wyszczególnione znaki w widoku Tekst pracy (panel menu bocznego) w zakładce Analiza tekstu. Ostateczna ocena czy wskazane znaki świadczą o próbie manipulacji tekstem należy do osoby analizującej wynik oraz zależy od specyfiki badanej pracy.

  Nierozpoznane wyrazy

  Zbyt wysoka wartość tego parametru w odniesieniu do ogólnej liczby wyrazów w pracy może wskazywać na próby manipulacji tekstem poprzez zmiany niewidoczne dla czytającego pracę. W tym przypadku również zalecana jest bardziej szczegółowa weryfikacja. Nierozpoznane wyrazy można zobaczyć w widoku Tekst pracy (panel menu bocznego) w zakładce Analiza tekstu. Ostateczna ocena czy wskazane wyrazy świadczą o próbie manipulacji tekstem należy do osoby analizującej wynik.

  Elementy graficzne

  System zlicza wszystkie elementy graficzne użyte w pliku przesłanym do badania, przy czym ekstrahując tekst pomija je i nie wyświetla ich w tekście pracy. Podsumowanie to wskazuje jak wiele zdjęć, grafik i temu podobnych elementów zostało zamieszczonych w pracy. Warto zatem porównać wskazaną wartość np. ze spisem grafik zamieszczonym w pracy. Znacząca różnica może sugerować niezgodności warte uwagi.

  Liczba fragmentów innego stylu

  Wartość parametru wskazuje liczbę znalezionych fragmentów, dla których analiza tekstu wykazała, że ich styl różni się od głównego stylu pracy badanej. Założeniem algorytmu sprawdzającego styl pisania pracy jest to, że przynajmniej 70% pracy napisane jest jednym stylem. Uwzględnione w tej sekcji fragmenty mogą (lecz nie muszą) być zarówno zapożyczeniami z innych tekstów jak i cytatami z innych źródeł. Wszystkie fragmenty napisane innym stylem zaznaczone są w tekście pracy – można je zobaczyć w widoku Tekst pracy (panel menu bocznego) w zakładce Analiza tekstu.

  Rozkład długości wyrazów (wykres)

  Rozkład długości wyrazów jest przedstawiony na wykresie, który pokazuje długość wyrazów w pracy badanej (kolor fioletowy) na tle uśrednionych wartości ze wszystkich prac znajdujących się w bazie ORPPD (kolor szary). Wykres ten służy do oceny czy była podjęta próba manipulacji tekstem. Dzielenie wyrazów poprzez stosowanie mikrospacji lub łączenie wyrazów za pomocą specjalnych czcionek może wpływać na długość wyrazów uwidocznioną na wykresie, zaś przy zwykłym czytaniu te manipulacje nie są dostrzegane. Wykres ten prezentuje jaką część (procent) badanej pracy zajmują wyrazy poszczególnych długości (wyrażonej w liczbie znaków) w stosunku do ogólnej liczby wyrazów w pracy. Znaczące różnice między uśrednionym rozkładem prac z ORPPD a rozkładem wykonanym dla pracy badanej mogą wskazywać na zastosowanie manipulacji. Rozkład długości wyrazów pracy badanej zazwyczaj rożni się od rozkładu uśrednionego prac z ORPPD. Jeżeli wysokość rozkładów jest zbliżona, a rozkłady mają dużą część wspólną, to różnice nie powinny niepokoić. Należy jednak zwrócić uwagę na sytuację, kiedy występuje niewielki obszar pokrycia rozkładów lub wyraźny szczyt (pik) przy niektórych długościach wyrazów, podczas gdy rozkład dla ORPPD jest wyraźnie niższy. Wzbudzające wątpliwości długości wyrazów można zobaczyć w widoku Tekst pracy (panel menu bocznego) w zakładce Analiza tekstu. Ostateczna ocena czy wskazane długości wyrazów świadczą o próbie manipulacji tekstem należy do osoby analizującej wynik.  Szczegóły analizy tekstu w Raporcie z badania można wyświetlić po wejściu w Tekst pracy, a następnie po wyświetleniu się nowego okna w zakładkę Analiza tekstu.

  Wyboru widoku dokonujemy poprzez zaznaczenie kółka znajdującego się po lewej stronie obok nazwy widoku. Zgodnie z wybranym widokiem w tekście wyróżnione zostaną kolorem odpowiednie elementy, zaś strzałkami po prawej stronie obok nazwy widoku można będzie przechodzić pomiędzy tymi elementami.

  W widoku czwartym tj. Długości wyrazów w badanej pracy znajduje się linijka, która za pomocą dwóch znaczników – początkowego i końcowego – pozwoli na oznaczenie wyrazów o ilości liter wskazanej w przedziale.

Przejdź do: Wyniki ogólne Przejdź do: Referencyjne bazy porównawcze