Masowe akcje na liście użytkowników dostępne są dla Administratora na poziomie instytucji i jednostki zgodnie z jego uprawnieniami.

Aby przejść do widoku masowej edycji kont należy na liście użytkowników kliknąć w przycisk „Edycja” widoczny na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Pod paskiem funkcyjnym rozwinie się belka masowych akcji, zaś lista użytkowników zostanie uzupełniona o pola wyboru użytkowników jak pokazano na poniższym zdjęciu.

Okno umożliwia przeprowadzenie przez Administratora systemu dwóch akcji, których opisy znajdują się poniżej:

1. masowego nadania ról wybranym użytkownikom w wybranych kontekstach (ich dostępność jest zgodna z uprawnieniami zalogowanego Administratora)

2. masowe przesłanie ponownego żądania potwierdzenia aktywacji użytkownikom, którzy nie aktywowali swoich kont.

 • Masowe nadanie ról

  Do masowego nadawania ról w systemie służą dwa pola oznaczone ramką na powyższym zdjęciu. Do poprawnego wykonania akcji należy:

  1. wybrać kontekst, w ramach którego użytkownicy mają mieć nadane role,

  2. wybrać role, które użytkownicy mają mieć nadane w ramach wybranego kontekstu,

  3. wybrać użytkowników, którym mają być nadane role, a następnie nacisnąć przycisk „Wykonaj”, który skutkuje pojawieniem się komunikatu.

  Po potwierdzeniu żądania wykonania akcji pojawi się raport z przeprowadzonych akcji. Należy pamiętać, że aby nadać rolę Promotor użytkownik musi mieć wprowadzony UID w swoim profilu.

 • Masowe wysłanie linku aktywacyjnego

  Do masowego wysłania linku aktywacyjnego czyli tzw. „Ponownego żądania potwierdzenia aktywacji” służy suwak oznaczony ramką na powyższym zdjęciu. Do poprawnego wykonania akcji należy:

  1. przełączyć suwak na aktywny,

  2. oznaczyć użytkowników, do których ma być wysłany ponowny link aktywacyjny,

  3. nacisnąć przycisk „Wykonaj”, który wywoła komunikat potwierdzający chęć wykonania żądania.