Ustawa 2.0 wymusiła wprowadzenie bardzo dużych zmian w POLon2. Konsekwencją tego jest konieczność wprowadzenia zmian także w systemie JSA, który opiera się zarówno na danych jak i na architekturze instytucji zapisanych w POLon.

Podstawową różnicą jest zmiana identyfikatorów obiektów w POLon.
Dotyczy to instytucji, jednostek (o ile są), filii, kierunków (uruchomień), pracowników oraz studentów. O ile w interfejsie użytkownika nie będzie to powodować dużej różnicy, to w przypadku API JSA zmienią się źródła wszystkich identyfikatorów. Naszym staraniem było, aby kontrakt API nie zmienił swojego kształtu, jednak zmianie uległy źródła danych polonowych oraz sam sposób ich pobierania. Dokładne adresy skąd można pobrać nowe identyfikatory znajdują się w dokumentacji API.

Poniżej prezentujemy w skondensowanej formie listę zmian w JSA po integracji z POL-on2. Konsekwencją takich zmian jest zablokowanie edycji metryk i dodawania nowych prób do badań utworzonych we wcześniejszych wersjach systemu.


 

1. Użytkownicy

 • Dotychczas, wymagany dla roli Promotor UID POL-on traci ważność. Wymagany jest UID POL-on2.0, który będzie widoczny w danych użytkownika oraz w profilu. Co ważne, jest to bardzo duża zmiana, gdyż poprzedni identyfikator nadawany był dla osoby globalnie, natomiast uid POL-on2.0 identyfikuje pracownika w kontekście instytucji. Pracownik w każdej instytucji ma inny identyfikator. Nie zmieniliśmy sposobu łączenia kilku kontekstów użytkownika, nadal odbywa się to po adresie email. Natomiast, w każdym kontekście (instytucji) użytkownik powinien mieć wprowadzoną poprawną wartość do pola uid POL-0n2.0. Większość użytkowników została automatycznie zidentyfikowana i wpisane zostały poprawne nowe identyfikatory. Pozostali użytkownicy proszeni są o uzupełnienie tych danych samodzielnie lub zgłoszenie się do administratora swojej instytucji. Puste pole uid POL-on2.0 skutkować będzie zablokowaniem możliwości dodawania nowych badań (historia dotychczasowych badań będzie dostępna).
 • Przy eksporcie użytkowników używane są tylko nowe identyfikatory.
 • Brak możliwości nadawania uidów dla osób spoza wykazu pracowników instytucji w POL-on. Dotychczas istniała możliwość zarejestrowania w JSA promotora spoza dostępnego w POL-on rejestru pracowników instytucji. Aktualnie POL-on2 daje już możliwość wskazania jako pracownika instytucji osoby zatrudnionej na umowie cywilno-prawnej.
 • Przypominamy, że zgodnie z interpretacją MNiSW, każda osoba będąca promotorem powinna widnieć w rejestrze w POL-on 2.0

 

 

2. Instytucje i jednostki

 • System JSA pobiera z POL-on2 wszystkie uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty międzynarodowe wraz z ich strukturą techniczną. Warunkiem wyświetlenia instytucji w JSA jest pierwsze zalogowanie się do JSA Administratora instytucji.
 • Mimo, że w POL-on2 wszystkie jednostki podstawowe stały się obiektami o znaczeniu technicznym to w JSA  nie zmieniła się ich funkcja. Nadal służą do określania indywidualnego zestawu ustawień według, których będą przeprowadzane badania antyplagiatowe związane z daną jednostką.
 • W JSA widoczne będą zarówno „stare” jednostki (utworzone przed 01.10.2019) jaki i nowe jednostki organizacyjne (tylko pierwszego stopnia). Te pierwsze, nie posiadają w POLon2 nowego identyfikatora dlatego w JSA będą wyświetlane z dopiskiem „nieaktywny/a” jednak ich funkcjonalność nie ulega zmianie i nadal można wykorzystywać je tak jak dotychczas.
 • Aktualizacja struktury technicznej i nazw nastąpi przy pierwszym zalogowaniu się do JSA Administratora instytucji
 • Na formularzach badania (jak i w API) celowo zostawiliśmy pole „jednostka”. Pole to jest jest potrzebne, aby móc swobodnie korzystać z możliwości dostosowanych parametrów systemu do specyfiki prac dyplomowych bronionych na rożnych wydziałach, która to funkcjonalność jest jedną z podstawowy w systemie JSA. Dzięki pozostawieniu tego pola podczas badania tekstu pracy system odwołuje się do odpowiednich ustawień, które mogą być różne dla każdej jednostki.

 

 

3. Kierunki

 • Do JSA pobierane są tylko kierunki, do których zarejestrowano przynajmniej jedno uruchomienie. 
 • Kierunki uzyskały w POL-on2 nowe identyfikatory. Podczas rejestracji nowego badania w JSA nie będą dostępne „stare” kierunki, z identyfikatorami nadanymi przed 01.10.2019r. Natomiast badania utworzone dla „starych” kierunków będą widoczne na liście badań, będzie można wejść w szczegóły badania oraz przejrzeć raport. Nie będzie można takiego badania zaakceptować ani edytować metryki. 
 • Lista kierunków na formularzu badania jest niezmiennie filtrowana względem wybranego typu pracy badanej.
 • Kierunki współprowadzone przez kilka uczelni będą widoczne w JSA dla każdej z tych instytucji.

 

 

4. Promotorzy i Recenzenci

 • Lista osób, które w JSA mogą być wybrane jako Promotor (Recenzent) pochodzi z rejestru pracowników POL-on2 z danej instytucji.
 • Nadal jest możliwość wpisania ręcznie Promotora (Recenzenta). Dane wprowadzone w ten sposób nie powiążą badania z kontem użytkownika w JSA, co skutkować będzie brakiem możliwości zaakceptowania takiego badania.

 

 

5. Raporty

 • Akcje akceptacji, udostępniania oraz podglądu treści dostępne z poziomu formularza raportu będą dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy mają wprowadzony w swoich danych nowy identyfikator uid POL-on2.0

 

 

6. Studenci

 • Studenci wyświetlani są względem wskazanego kodu uruchomienia kierunku.
 • Lista studentów ograniczona jest jak dotychczas do dwóch semestrów przed końcem studiów.
 • Studenci, którzy obecnie są używani w JSA nie mają zmienionych identyfikatorów. Jedynie studenci zarejestrowani po 1.10.2019 będą mieć nowe identyfikatory POL-on2.
 • Nadal istnieje możliwość wpisania ręcznie danych studenta.

 

 

7. Doktoranci

 • Lista doktorantów pobierana jest z POL-on 2.0. z listy osób ubiegających się o stopień doktora. Należy pamiętać, że wyświetlane będą tylko takie dane, które zostały poprawnie wprowadzone (status danych jest poprawny).
 • Lista ta wyświetlana jest pod Instytucją, w kontekście Instytucji prowadzącej lub współprowadzącej szkołę doktorską oraz Instytucji prowadzącej postępowanie awansowe.
 • W systemie wyświetlani są wszyscy aktywni doktoranci, tj. tacy, którzy nie posiadają daty skreślenia, daty zakończenia kształcenia (w przypadku uczestników szkół doktorskich) lub daty nadania stopnia, daty odmowy lub umorzenia postępowania (w przypadku pozostałych osób ubiegających się o stopień doktora).
 • Nadal istnieje możliwość wpisania ręcznie danych doktoranta.

 


Mamy nadzieję, że wprowadzenie powyższych zmian ułatwi Państwu pracę na zaktualizowanych danych. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 
W razie wątpliwości polecamy nasz zespół operatorów Helpdesk.