Author Archive

Administrator systemu

Administrator systemu jest użytkownikiem, który ma uprawnienia m.in. do zakładania kont innym użytkownikom oraz zarządzania nimi. W systemie JSA rozróżniamy dwa rodzaje administratorów

– Administratora instytucji (tylko użytkownik z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on),
– Administratora JSA tj. użytkownik systemu, któremu nadano rolę „Administracja”.

Administrator instytucji loguje się jako pierwsza osoba z Instytucji i w razie konieczności zakłada kolejne konta dla użytkowników (administratorom JSA lub pozostałym), ustala parametry wyniku, dodaje wykluczenia powtarzających się tekstów czy też uzupełnia dane niezbędne do integracji z systemami uczelnianymi.

W przypadku problemów z logowaniem administrator jest pierwszą osobą, do której powinien się zgłosić użytkownik JSA.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z uprawnieniami Administratora systemu:

Administrator instytucji Administrator JSA
rola INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w POL-on
logowanie jako pierwsza osoba z instytucji
Tworzenie kont innym administratorom
Tworzenie kont innym użytkownikom
Odzyskiwania hasła użytkowników
Edycja danych konta użytkowników
Przeglądanie listy użytkowników
Edycja uprawnień użytkowników
Podgląd uprawnień użytkowników
Zmiana ustawień ogólnych dla instytucji
Edycja parametrów wyników
Edycja tekstów wykluczeń
Podgląd ustawień ogólnych

Pytania merytoryczne

Pytania merytoryczna, na które odpowiedzi udziela MNiSW

Czy każdy promotor musi być wprowadzony do rejestru pracowników w POL-on 2.0?

Czy każdorazowe odesłanie pracy do poprawy wymaga udokumentowania tego faktu w aktach studenta?

Jak poprawnie uzupełnić teczkę studenta? Ile i jakich wydruków należy w niej umieścić?

Czy prace zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób ograniczony będzie dostęp do ich treści?

Czy prace zawierające informacje niejawne będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób?

Od kiedy należy badać za pośrednictwem JSA rozprawy doktorskie?

Jak rozumieć termin "pisemna praca dyplomowa", który określa przedmiot badania antyplagiatowego?

Raporty

Pytania techniczne z działu Raporty

Zauważyłem błąd w nazwisku Autora pracy, ale nie mogę wprowadzić poprawki.

Dlaczego nie widzę stylometrii dla pracy dwóch autorów?

Raport został zaakceptowany, jednak okazało się, że metryka zawiera błędy. Co w takim wypadku?

Jestem Promotorem pracy, ale nie widzę raportu na swojej liście badań.

Czym różni się raport ogólny od szczegółowego i który z nich jest ważniejszy?

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Jak należy interpretować wyniki badania?

Czy w widoku źródła podobieństwa pracy mogę zobaczyć jego treść?

Badania

Pytania techniczne z działu Badania

Czy JSA podpowiada dane doktorantów?

Dlaczego nie widzę starych badań? Mam niepełną listę badań.

Czy JSA sprawdza również nagłówki i stopki w badanych plikach?

Jak uniknąć autoplagiatu? Czy druga próba badania wykaże wysokie PRP?

Przy zakładaniu nowego badania nie widzę nazwiska autora na liście studentów

Wypełniając zakładkę Autora w metryce nie widzę Kierunków, a pozostałe pola są nieaktywne

Jak poprawnie uzupełnić pole Promotor (Recenzent) w metryce badania?

Czy prace nienapisane w języku polskim też muszę sprawdzać w JSA?

Czy plik skompilowany z formatu LATEX zostanie przebadany?

Dlaczego przycisk "Nowa próba" nie działa?

Czy wciąż mogę badać prace w wersji demo systemu?

Nie udaje mi się załączyć do badania pliku pdf, dlaczego?

Założone badanie zakończyło się błędem. Co mam teraz zrobić?

Czy rozszerzenie pliku ma wpływ na wynik badania antyplagiatowego?

Kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?

Czy praca wysłana do badania za pośrednictwem REST API będzie widoczna na liście badań po zalogowaniu do JSA?

Czy praca badana w JSA jest przesyłana do ORPPD?

Wedle jakich przepisów należy wprowadzać dane do JSA oraz kto ma prawo do wglądu w nie?

Czy prace zawierające inne elementy niż tekst (filmy, obrazy, rysunki techniczne czy nuty) też będą badane w systemie JSA?

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę załączyć do badania?

Czy na formularzu badania będą pobierane dane z systemu POL-on?

Czym różnią się badanie i próba?

Ile razy można badać pracę dyplomową?

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Administracja

Pytania techniczne z działu Administracja

Jakie prace dyplomowe badane są przez Jednolity System Antyplagiatowy?

Nie mogę już logować się jako Administrator POL-on lub system twierdzi, że nie mam uprawnień

Czym jest siła podobieństwa tekstu i kto ją ustala?

Dlaczego nie można zmienić tytułu naukowego na dr inż. lub dr hab. inż.?

Co oznacza opcja "Dezaktywuj konto" i kiedy jej używać?

Do czego służy opcja Autouzupełnianie jako promotor?

Jestem Administratorem, zakładając konto dla użytkownika wprowadziłem błędny adres e-mail - czy mogę je usunąć?

Jak założyć konto dla Promotora, który nie jest zatrudniony na żadnej, w tym naszej, uczelni?

Jak założyć na naszej uczelni konto dla Promotora zatrudnionego w innej instytucji?

Co to jest i skąd wezmę numer UID?

Kto utworzy dla mnie konto w JSA?

Komunikat z dnia 21.12.2018 r

20.12.2018 r. wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.2 20.12.2018 – 16:12:00

– Wprowadzono pole do wpisania tokenu instytucji (API)
– Naprawiono błąd dla akcji NEW (API)
– Zmieniono logikę nadawania uprawnień – dodano poziom instytucji
– Dodano obsługę promotorów niezarejestrowanych w POLon
– Dodano mail dla właściciela badania po akceptacji raportu przez promotora
– Naprawiono błąd logowania niektórych administratorów POLon
– Poprawiono komunikat o błędzie logowania
– mniejsze zmiany

Masowy import użytkowników

Nowe konta użytkowników może założyć Administrator systemu JSA, to znaczy Administrator instytucji lub Administrator JSA. Istnieją dwa sposoby tworzenia kont:

– z wykorzystaniem interfejsu JSA tj. poprzez wypełnienie Formularza nowego użytkownika, oraz
– z wykorzystaniem funkcji masowego dodawania nowych użytkowników.


Masowy import użytkowników


Aby dodać kilka kont użytkowników jednocześnie należy zaimportować dane plikiem XML.

W tym celu należy użyć przycisku „Importuj” na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Na ekranie pojawi się okienko wyboru przygotowanego przez Państwa pliku z rozszerzeniem .xml, który zawierać będzie przyszłych użytkowników.

Można dodać tylko jeden plik jednocześnie. Jeżeli będzie on spełniał wymogi systemowe, jego nazwa zostanie podkreślona na zielono i wyświetli się zielony symbol parafki.

Plik importu powinien być przygotowany według udostępnionego Państwu schematu. Można go pobrać w zakładce „Ustawienia”, w pierwszej karcie „Ogólne” ustawieniami instytucji.

Po zakończonym procesie importu dostępne jest podsumowanie, w którym można znaleźć informację ile kont ile udało się zaimportować, a ile kont zawierało błędy.

 • Jak skorzystać z plików przygotowanych do importu

 • Zawartość pliku importSchemaTemplate.xsd


 • Przykład importu

Zobacz dodawanie konta przez formularz

Formularz zakładania nowego konta

Nowe konta użytkowników może założyć Administrator systemu JSA, to znaczy Administrator instytucji lub Administrator JSA. Istnieją dwa sposoby tworzenia kont:

– z wykorzystaniem interfejsu JSA tj. poprzez wypełnienie Formularza nowego użytkownika, oraz
– z wykorzystaniem funkcji masowego dodawania nowych użytkowników.


Formularz nowego użytkownika


Po wejściu z menu bocznego w zakładkę Użytkownicy pojawia się lista kont założonych w ramach danej instytucji.

Formularz nowego konta użytkownika otwiera się po naciśnięciu przycisku „Nowy” po prawej stronie na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników lub na dole strony pod listą.

Wyświetlony formularz składa się z dwóch zakładek: Szczegóły konta oraz Role i uprawnienia

 • Szczegóły konta

  Na pierwszej z nich powinny być wpisane podstawowe dane o nowym użytkowniku systemu, przy czym niektóre pola są opcjonalne.

  Stopień/tytuł naukowy
  Stopień lub tytuł naukowy wprowadzanego użytkownika, pole opcjonalne
  Nazwisko
  Nazwisko wprowadzanego użytkownika, pole wymagane
  E-mail  Adres e-mail wprowadzanego użytkownika, pole wymagane
  UID POL-on 1.0
  Numer identyfikacyjny użytkownika UID POL-on z systemu POL-on 1.0

  pole opcjonalne, niewidoczne dla nowych użytkowników po integracji z POL-on 2.0

  UID POL-on 2.0
  Numer identyfikacyjny użytkownika UID POL-on z systemu POL-on 2.0 powiązany z daną instytucją.

  pole opcjonalne (zależne od ról, które mają być nadane użytkownikowi, wymagane w przypadku roli Promotor).

  Autouzupełnianie jako Promotor Pole opcjonalne, służące ułatwieniu użytkownikowi z nadaną rolą Promotor wprowadzania danych do metryki nowego badania. Jak włączyć opcję?

  Przy wpisaniu pierwszych liter nazwiska powinna powinna pojawić się rozwijana lista pracowników naukowych zatrudnionych w Państwa Instytucji i widniejących w systemie POL-on. Po kliknięciu na wybrane nazwisko pozostałe dane (stopień/tytuł naukowy, imię, numer UID) uzupełniają się automatycznie.

  Informacje dotyczące pozostałych danych znajdujących się w widoku profilu użytkownika można znaleźć tutaj.

 • Role i uprawnienia

  Druga zakładka obrazuje uprawnienia przypisane do konkretnych ról w ramach całej instytucji lub poszczególnych jednostek przy włączeniu suwaka z opcją Uprawnienia własne.

  Nadanie ról przebiega poprzez włączenie suwaka przy danej roli, a następnie zapisania zmian.

  Jeżeli chcą Państwo nadać użytkownikowi inną lub dodatkową rolę w kontekście jednostki należy włączyć suwak „Uprawnienia własne”, a następnie potwierdzić chęć zmian w wyskakującym okienku.

  Dokładny opis ról znajduje się w oddzielnym artykule.

Zobacz masowy import użytkowników

Moje pierwsze logowanie JSA

 • Pierwsze logowanie użytkownika - link aktywacyjny i nadanie hasła

  Aby rozpocząć pracę w systemie należy posiadać utworzone dla siebie konto użytkownika JSA. Konto dla użytkownika zakłada Administrator systemu. Nie ma możliwości samodzielnego zarejestrowania się do systemu.

  Założenie konta skutkuje wysłaniem wiadomości e-mail na wskazany podczas rejestracji adres użytkownika, w którym znajduje się potwierdzenie czynności, informacja o tym, kto jest Administratorem i kto utworzył konto dla użytkownika oraz link aktywacyjny.


  Po utworzeniu konta dla użytkownika musi ono zostać jeszcze aktywowane. Oznacza to, że użytkownik, któremu zostało utworzone konto, po otrzymaniu z systemu wiadomości e-mail powinien otworzyć znajdujący się w nim link aktywacyjny i nadać hasło do swojego konta (login zostaje automatycznie uzupełniony przez system i nie należy go modyfikować).

  Jeżeli konto użytkownika jest aktywne, to użytkownik może się logować do systemu i korzystać z niego według uprawnień nadanych przez Administratora systemu.

  Instrukcja logowania znajduje się tutaj.

   

 • Pierwsze logowanie w imieniu Instytucji - Administrator z POL-on

  Pierwsze logowanie w JSA w kontekście danej instytucji musi być wykonane przez Administratora instytucji. Jest to osoba, która posiada uprawnienia INST_ADM lub INST_NAUK_ADM nadane w systemie POL-on uprawniające ją do zarządzania użytkownikami w obrębie instytucji.

  Po poprawnym zalogowaniu, Administrator instytucji może utworzyć konta innym użytkownikom JSA.

  Nowe konta użytkowników można zakładać na dwa sposoby:

  z wykorzystaniem interfejsu JSA

  z wykorzystaniem masowego importu użytkowników

  Po pierwszym zalogowaniu przez Administratora instytucji dalsze zakładanie kont może wykonywać Administrator JSA, czyli użytkownik utworzony przez Administratora instytucji, któremu nadana została rola Administracja. Obaj administratorzy pełnia funkcję Administratora systemu.

Logowanie Administratora przez Moduł Centralnego Logowania (MCL)

Problem z zalogowaniem?
Jeżeli nie dokończyłeś migracji konta z POL-on do MCL dokończ procedurę migracyjną.


 • Centralne Logowanie OPI PIB

  Logowanie następuje po:

  1. wpisaniu nazwy użytkownika lub adresu e-mail ustawionego w MCL,
  2. wprowadzeniu hasła ustawionego ustawionego w MCL,
  3. naciśnięciu przycisku Zaloguj.


  Opcja „Zapomniałeś hasła?” umożliwia użytkownikowi MCL przypomnienie hasła. Po wpisaniu poprawnych danych (nazwy użytkownika lub adresu e-mail, na który jest założone konto) na adres e-mail przypisany do konta zostanie wysyłany link do zmiany hasła na nowe.

 

Bezpośrednie logowanie do JSA

Problem z zalogowaniem?
Jeżeli nie posiadasz konta w JSA lub masz problem z zalogowaniem się do systemu zgłoś się do administratora w Twojej instytucji.

 • Logowanie JSA

  Logowanie następuje bezpośrednio ze strony JSA po:

  1. wpisaniu loginu uzyskanego od Administratora lub adresu e-mail użytych do założenia konta,
  2. wprowadzeniu hasła ustawionego podczas aktywacji konta (po kliknięciu w link aktywacyjny z wiadomości e-mail),
  3. naciśnięciu przycisku Zaloguj,
  4. (jedynie w przypadku posiadania konta w kontekście kilku instytucji) wyborze kontekstu instytucji, w którym ma nastąpić logowanie.


  W przypadku włączonego logowania dwuetapowego (2FA) logowanie następuje po:

  1. poprawnym zalogowaniu loginem/e-mailem i hasłem przypisanym do konta (kroki 1-3 j.w.),
  2. odebraniu kodu weryfikującego za pośrednictwem wybranego urządzenia (wybranego podczas włączania 2FA),
  3. wprowadzeniu poprawnego kodu weryfikującego w kroku Uwierzytelnianie,
  4. naciśnięciu przycisku Zaloguj,
  5. (jedynie w przypadku posiadania konta w kontekście kilku instytucji) wyborze kontekstu instytucji, w którym ma nastąpić logowanie.


  Konta wszystkich użytkowników JSA w obrębie instytucji tworzone są przez:
  – Administratora instytucji (tylko użytkownik z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on),
  – Administratora JSA tj. użytkownika systemu, któremu nadano rolę „Administracja”.


  Przycisk „Zaloguj” uruchamia proces logowania do systemu i – o ile walidacja loginu i hasła zakończyła się sukcesem – przechodzi do wybrania kontekstu lub do widoku listy badań zalogowanego użytkownika.


  Lista „Wyboru instytucji” stanowi listę instytucji, do których zalogowany użytkownik ma dostęp w ramach swoich uprawnień. Wartości pobierane są z konta użytkownika. Jeżeli użytkownik ma założone konto w kontekście jednej instytucji wybór kontekstu zostaje pominięty i ekran logowania przenosi użytkownika bezpośrednio do listy badań.


  Opcja „Nie pamiętasz hasła?” umożliwia użytkownikowi JSA przypomnienie hasła. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail, na który jest założone konto, zostanie na niego wysyłany link do zmiany hasła na nowe.


  W przypadku utraty dostępu do urządzenia podłączonego do logowania dwuetapowego podczas logowania można skorzystać z kodów zapasowych, o ile zostały one wcześniej zapisane przez użytkownika. Z opcji też można skorzystać na drugim etapie logowania.

JSA posiada limit błędnych prób logowania skutkujący tymczasową blokadą logowania.
Po pięciokrotnym wpisaniu błędnego hasła konto użytkownika zostaje zablokowane na 10 minut.

Strona główna i jej budowa

Strona główna Jednolitego Systemu Antyplagiatowego pozwala na sprawne poruszanie się po witrynie umożliwiając użytkownikowi szybkie przejście do najważniejszych podstron i opcji systemu.

Sekcja A Zawiera menu szybkiego dostępu do strony głównej JSA oraz otwieranych w nowych kartach przeglądarki: Aktualności, najczęściej zadawanych pytań (FAQ), Bazy Wiedzy systemu, gdzie można znaleźć instrukcje poruszania się w systemie oraz link zewnętrzny do systemu zgłoszeń Helpdesk OPI PIB.
Sekcja B
Opcje logowania do interfejsu JSA, którego szerszy opis znajduje się tutaj.
Sekcja C
Przewinięcie widoku strony do podglądu menu szybkiego dostępu, opisane poniżej.
Górny prawy róg
Ponad sekcją A znajdują się opcje dostosowania wyglądu strony: zmiana języka strony (wersja polska i angielska), zmiana czcionki oraz kontrastu strony.

Sekcja C

Obszar A Szybki podgląd opublikowanych Aktywności oraz przycisk „Wszystkie wpisy” otwierający w nowej karcie przeglądarki stronę z komunikatami JSA.
Obszar B
Przyciski otwierające w nowej karcie przeglądarki najczęściej odwiedzane podstrony systemu: FAQ czyli spis najczęściej zadawanych przez użytkowników pytań, Baza Wiedzy czyli podręcznik użytkownika systemu zawierający instrukcje poruszania się po systemie, Pomoc czyli system zewnętrzny zgłoszeń Helpdesk OPI PIB.
Prawy dolny róg
Poniżej obszaru B, w prawym dolnym rogu wyświetlana jest aktualna wersja systemu. Zmiany wprowadzane do systemu w kolejnych wdrożeniach można sprawdzić tutaj.
Środek na dole
Linki otwierające się w nowej karcie przeglądarki kierujące do stron: O JSA czyli głównych informacji dotyczących systemu, Podstawy prawne gdzie można znaleźć przepisy prawa, na podstawie których powołane zostało i funkcjonuje system, Regulamin systemu, w którym można znaleźć m.in. zasady przetwarzania danych wprowadzonych do systemu, POL-on czyli odnośnik do strony systemu POL-on, ORPPD czyli link do informacji dotyczących Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, DEMO czyli odnośnik do wersji testowej systemu, Mapa strony czyli link do mapy zawartości strony systemu.

Proces badania – statusy

Proces badania pracy przebiega etapowo, zaś na liście badań uwidaczniany jest bieżący stan badania. Maksymalny czas badania to 24 godziny. Badanie może przyjmować jeden z sześciu niżej opisanych statusów. Każdy z nich oznaczony jest jedną z poniższych grafik.1. Zarejestrowane Status wskazuje na badanie, w którym została zarejestrowana tylko metryka, bez pliku pracy dyplomowej.
2. W kolejce
Status informuje, że badanie wraz z plikiem pracy dyplomowej zostało wysłane do analizowania pod kątem plagiatu i znajduje się w kolejce do badania.
3. Badane Status informuje, że proces analizy tekstu pracy dyplomowej jest w trakcie realizacji.
4. Wykonane Status informuje, że analizowanie pracy dyplomowej pod kątem plagiatu zostało zakończone. Można pracować na raporcie z próby.
5. Zaakceptowane Status wskazuje, że raport z badania pracy dyplomowej został zaakceptowany przez Promotora. Nie można dodać nowych prób do tego badania.
6. Błąd Ikona z wykrzyknikiem sugeruje, że wystąpił błąd podczas badania pracy, zaś pliki czekają w kolejce do ponownego badania maksymalnie do 12 godzin od wystąpienia błędu. Nie trzeba tworzyć nowej próby.

Widok raportu z badania – opis sekcji

 • Sekcja A - Akcje Raportu

 • Sekcja B - Parametry Raportu

 • Sekcja C - Metryka badania

 • Sekcja D - Analiza tekstu

 • Sekcja E - Wyniki ogólne


 • Sekcja F - Referencyjne bazy porównawcze

 • Sekcja G - Wnioski

 

Referencyjne bazy porównawcze – widok raportu

UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Referencyjne bazy porównawcze

  Dane z prac sprawdzanych w JSA są porównywane do danych z następujących repozytoriów:
  1. Baza aktów pranych
  2. Polski Internet oraz elementy światowego Internetu (Wikipedia dla zasobów polskich, anglojęzycznych, hiszpańskich, niemieckich, rosyjskich, włoskich, holenderskich, francuskich, szwedzkich, ukraińskich)
  3. ORPPD tj. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych i BPA tj. Baza Postępowań Awansowych
  4. wewnętrzna baza instytucji udostępniana do badań JSA.

  Pod ogólnym wynikiem z badania przedstawione są wyniki PRP obliczone dla poszczególnych baz porównawczych z wyszczególnieniem wyniku wiodącego.

  Po rozwinięciu belki z nazwą bazy pokazuje się lista źródeł prawdopodobnych zapożyczeń, w których zostały znalezione podobne fragmenty tekstu. Przy każdym źródle pokazana jest długość (w znakach) najdłuższego podobnego fragmentu oraz liczba fraz dla każdego obliczonego PRP pochodzących z tego źródła.


   

  Co oznacza kolor wartości PRP (Procentowego Rozmiaru Podobieństwa)?

  JSA prezentuje wartości PRP w trzech kolorach: zielony, pomarańczowy i czerwony, które korespondują z ustawionym poziomem tolerancji każdego wskaźnika.

  Kolor zielony oznacza, że skala podobieństwa nie przekracza poziomu tolerancji.

   

  Kolor pomarańczowy oznacza, że poziom tolerancji został przekroczony – wartość PRP jest podwyższona i zalecane jest sprawdzenie danych szczegółowych wyników w treści pracy.

   

  Kolor czerwony oznacza, że poziom tolerancji oraz ostrzegawczy poziom podwyższonej tolerancji zostały przekroczone, wartość PRP jest wysoka i niezbędne jest sprawdzenie danych szczegółowych wyniku w treści pracy.

   

  Poziomy tolerancji ustawiane są dla całej instytucji lub dla poszczególnych jednostek według indywidualnych preferencji tych jednostek. Ich zadaniem jest odzwierciedlenie potrzeb i regulacji wewnętrznych instytucji. JSA domyślnie ustawia wartości przedstawiające jedynie umowny podział – nie stanowią one żadnych norm odniesienia i nie są regulowane ustawowo.

Przejdź do: Analiza tekstu Przejdź do: Wyniki ogólne

 

Budowa Raportu – wyniki ogólne

UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Wyniki ogólne


  Raport z wynikiem badania pracy dyplomowej składa się z kilku sekcji. Sekcja Wyniki ogólne odnosi się do wyliczenia wskaźnika PRP.

  W JSA parametrem wskazującym na poziom podobieństwa pracy badanej do tekstów źródłowych z baz referencyjnych (akty prawne, Internet, ORPPD, a w przyszłości uczelniane bazy referencyjne) jest wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar Podobieństwa (w skrócie PRP).

  Jak jest liczony wskaźnik PRP?

  Otrzymana wartość PRP zależy od długości znalezionych podobnych fragmentów, które były brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika. Innymi słowy wartość Y może być mniejsza, gdy nie będziemy uwzględniać krótkich fraz, a tym samym wskaźnik PRP może być niższy.

  Jeżeli przy ocenie zapożyczeń za istotne uważa się tylko duże fragmenty, to dla osoby oceniającej istotna będzie wartość PRP obliczona dla długich fraz.

  https://media.giphy.com/media/AyJinjuvSBsl7v3UvD/giphy.gifW celu zaprezentowania jak najlepszego obrazu zapożyczeń, JSA przedstawia aż cztery wartości PRP.

  PRP obliczane jest dla zbiorów podobnych fragmentów, ze wskazaniem najmniejszej długości fraz. Przy wartościach domyślnych są to:

  – 5 wyrazów we frazie i więcej,

  – 10 wyrazów we frazie i więcej,

  – 20 wyrazów we frazie i więcej, oraz

  – 40 wyrazów we frazie i więcej.

Przejdź do: Analiza wyniku Przejdź do: Referencyjne bazy porównawcze

 

Komunikat z dnia 13.12.2018 r

13.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.1 13.12.2018 – 15:02:00

– dodano możliwość drukowania raportu ogólnego dla roli Biuro

Naprawiono

– logowanie użytkowników administracyjnych
– błąd przy próbie akceptacji raportu
– walidację UID na użytkowniku przy zapisie formularza użytkownika
– błędy przy imporcie użytkowników z pliku
– filtrowanie po statusie użytkowników
– zapis daty modyfikacji danych użytkownika

Komunikat z dnia 05.12.2018 r

04.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.0 04.12.2018 15:11:00

-odblokowanie systemu dla instytucji bezwydziałowych lub bez podrzędnych jednostek podstawowych
-dodano możliwość ustawienia parametrów wyniku na poziomie instytucji
-zmiana logiki uprawnień użytkownika – dodano poziom instytucji w uprawnieniach użytkownika
-zaktualizowano źródła polskiego Internetu, bazę ORPPD, a także dodano bazę aktów prawnych oraz obcojęzyczne wikipedie
-naprawa błędów związanych z UID promotora
-dodanie pliku z UID pracowników instytucji do paczki plików pobieranych do importu użytkowników
-naprawa błędów uprawnień przy wyświetlaniu badań i raportów
-poprawa udostępniania badania
-dodano historię zmian na badaniu
-zmniejszenie czasu odświeżania strony z listą badań
-zlikwidowanie pustych stron w wydruku raportu
-naprawa uprawnień do dostępu do listy użytkowników danej instytucji
-naprawa funkcjonalności dezaktywowania konta użytkownika
-naprawa wyświetlania zakresu listy jednostek do których użytkownik może mieć uprawnienia
-zmiana przycisku „Zapisz” na „Zapisz metrykę” na formularzu badania
-dodanie maila do właściciela badania po zaakceptowaniu raportu przez promotora
-naprawa działania przycisków na formularzu użytkownika oraz informacji tam wyświetlanych
-dodano wylogowanie użytkownika po zakończonej sesji
-drobne zmiany graficzne

Komunikat z dnia 21.11.2018 r

hotfix frontendu z 10:48:00 do wersji systemu v0.1.2 06.11.2018

-przywrócenie przycisku importu użytkowników

nowa wersja dokumentu – integracja API

-dodano JSON z wartościami PRP oraz statystykami
-poprawiono status badania na „completed”
-mniejsze zmiany