Author Archive

Nowa wersja systemu v1.3.4 oraz zmiany API na środowisku produkcyjnym

W dniu 21.02.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.4 Aktualizacja obejmowała dodanie sekcji wniosków do widoku raportu (interfejs użytkownika, więcej znaleźć można tutaj), poprawę obsługi tekstów wykluczonych przez instytucje, wyeliminowanie błędu, przez który użytkownik bez ról nie był widoczny na liście użytkowników, poprawkę do parsowania plików pdf, poprawę wyświetlania badań na liście badań, poprawki dostosowujące system do wymagań zw. z dostępnością WCAG, korektę opisu uprawnień, dodanie strony błędu 404.
Jednocześnie informujemy, że na środowisko produkcyjne zostały wdrożone zmiany dla integracji API JSA (od 20.11.2019 na środowisku testowym) obejmujące umożliwienie połączenia zwrotnego JSA – system uczelniany w przypadku zmian statusu badania (np. po Akceptacji badania za pośrednictwem interfejsu) oraz umożliwienie pobrania raportu w języku angielskim.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Zmiany API na środowisku testowym

Informujemy, że na środowisko testowe wprowadzono zmiany dla integracji API JSA. Odpowiednio zaktualizowaną dokumentację znajdą Państwo na stronie dokumentacji API.
Zmiany obejmują umożliwienie połączenia zwrotnego JSA – system uczelniany w przypadku zmian statusu badania (np. po Akceptacji badania za pośrednictwem interfejsu) oraz umożliwienie pobrania raportu w języku angielskim. Przypominamy, że zgodnie z przyjętym założeniem, zmiany dla integracji wprowadzane są na środowisko demo na okres 2 tygodni w celu umożliwienia odbiorcom dostosowania swoich systemó

Aktualizacja systemu v1.3.3

W dniu 28.01.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.3 Aktualizacja miała na celu naprawienie błędu wyliczania nadmiarowego PRP.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.3.2 fix

W dniu 27.01.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.2 fix Aktualizacja miała na celu naprawienie błędu API zwracającego wartość null w polu general oraz poprawka dla badań kończących się statusem Błąd.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.3.2

W dniu 23.01.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.2 uwzględniającej oznaczenie wykluczeń instytucji/jednostki na raportach pdf, dodanie komunikatu przy próbie założenia nowej próby badania po zmianie ustawień przez Administratora (dotychczas obsługiwane poprzez ukrycie przycisku nowej próby), przetłumaczenie wydruków raportu z badania na język angielski, przetłumaczenie komunikatów dla wersji angielskiej interfejsu, poprawienie etykiety dla cytowań/kopii na raportach pdf, uzupełnienie listy eksportu użytkowników o stopień/tytuł, naprawienie błędu dla pracy z nieunikalnymi autorami oraz inne drobne poprawki.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.3.1

W dniu 23.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.3.1 Nowa wersja systemu obejmuje wprowadzenie priorytetyzacji znalezionych fragmentów podobieństw.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Białe znaki

Białe znaki to manipulacje, które polegają na wprowadzeniu do tekstu pomiędzy literami lub wyrazami dodatkowych liter lub znaków, którym nadaje się biały kolor czcionki. Znaki takie nie są widoczne w formie wydruku np.:

an%a%lo%gi%czni%e  %do   %te%g%o   %st%wie%r%dze%ni%a   %mo%ż%na   %uz%na%ć,   %że   %je%g%o   %za%mi%ar%y

Manipulacje takie mają na celu ukrycie nieprawnie użytych fragmentów tekstu źródłowego. Białe znaki można śledzić w analizie tekstu zarówno poprzez funkcję Nierozpoznane wyrazy jak i Długość wyrazów w badanej pracy (dla zwiększonej długości wyrazów).

 

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka

Mikrospacje

Mikrospacje są to manipulacje polegające na wstawieniu dodatkowych, pomniejszonych spacji w jeden wyraz pomiędzy literami, co w powiększeniu wygląda np. tak:

an a lo gi czni e     do     te g o     st wie r dze ni a     mo ż na     uz na ć,     że     je g o     za mi ar y

Manipulacje takie mają na celu ukrycie nieprawnie użytych fragmentów tekstu źródłowego. Mikrospacje można śledzić w widoku analizy tekstu przy funkcji Nierozpoznanych wyrazów.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka

Nowa wersja systemu v1.3.0 (Poziom podobieństwa i oznaczenie cytowań lub kopii)

W dniu 20.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.3.0, w której zmieniono dotychczasowy parametr „siły podobieństwa tekstu”, wprowadzono nowy parametr „Poziom podobieństwa” (zachęcamy do zapoznania się z funkcjonowaniem parametru na stronach Centrum Pomocy), dodano oznaczanie możliwych cytowań lub kopii w tekście pracy, oraz pozostałe zmiany: wprowadzenie eksportu listy użytkowników, poprawki wyglądu i budowy wydruku raportu pdf, dodanie sekcji „Uwagi” do wydruków raportu pdf, naprawienie błędu występującego przy anulowaniu pobierania raportu pdf, uzupełnienie wersji anglojęzycznej, naprawienie funkcjonowania przycisku [Wróć] w przypadku uprzedniego przefiltrowania listy badań lub użytkowników, alfabetyczne sortowanie instytucji w wyborze kontekstu podczas logowania użytkownika, dodanie komunikatu błędu dla wykorzystanego linku aktywacyjnego, dodanie spinera w module Statystyk przy przeładowaniu danych, inne drobne poprawki frontend.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Możliwe prawidłowe cytowania lub kopie

System umożliwia rozpoznanie fragmentów pracy, które są identyczne lub niemal identyczne do treści źródłowej. Oznacza to tyle, że fragment może być zarówno prawidłowo zastosowanym przez autora cytowaniem lub niezmienioną kopią treści ze źródła. Dlatego też istotne jest to, aby fragmentom tym przyjrzeć się w pierwszej kolejności.

Cytaty lub kopie oznaczane są symbole cudzysłowu zarówno w treści pracy jak i na liście podobieństw. Dodatkowo, na szarym pasku funkcyjnym umieszczony jest komunikat przypominający.

Zalecane jest, aby sprawdzanie merytorycznej poprawności oznaczonych fragmentów rozpocząć od porównania ich treści ze źródłem podobieństwa, tak, aby upewnić co do poprawności lub bezzasadności użycia źródła.

Jeżeli Promotor uznaje fragment za prawidłowo zacytowany może wykluczyć go z wyniku odznaczając na liście podobieństw (jak pokazuje zdjęcie poniżej). Natomiast jeżeli tekst jest nieprawnie zaczerpnięty do pracy wtedy należy pozostawić go zaznaczonym.

Parametr „Poziom podobieństwa”

Poziom podobieństwa jest to parametr dostępny dla Administratorów systemu w zakładce Ustawienia – Parametry wyniku.

Funkcjonalność ta wpływa na wrażliwość algorytmu detekcji na zbieżność tekstów. Służy do dokładnego określenia przez jednostkę czy i w jakim stopniu system ma wskazywać fragmenty będące sparafrazowanym odpowiednikiem znalezionego źródła. Dlatego też skala, na jakiej można zmieniać wartość jest czterostopniowa, a poziom można ustawić na: niski (wartość rekomendowana), średni, wysoki oraz bardzo wysoki.

Parametr ten nie wpływa na algorytm detekcji. System określa wskazania fragmentów w trakcie badania, zaś zmiany parametru wpływają na to, czy jednostka chce zobaczyć je wszystkie.

Wartość parametru niski, w kontekście powyższego, odnosi się do tego, czy fragment wskazywany przez system posiada na tyle niski stopień podobieństwa z fragmentem źródłowym, aby można go było określić mianem parafrazy, a przy tym wykazuje podobieństwo na tyle istotne, by uznać go za podobny i możliwie zaczerpnięty z tekstu źródłowego. Wartość ta jest rekomendowana ze względu na większe prawdopodobieństwo wykrycia plagiatu, który uwzględnia świadome zmiany tekstu czy różnicowanie stylów.

Kolejna wartość parametru: średni koryguje wskazania fragmentów przez system w ten sposób, że jest mniej wyczulony na parafrazy tekstu niż poziom niski. A zatem, jeżeli w tym samym fragmencie tekstu jego początek i koniec są bardziej zmodyfikowane (parafraza, przestawny szyk, dodane wyrazy) to części te nie zostaną wykazane w badaniu. Wynik uwzględniać będzie tylko te części fragmentów, które są nieco bardziej zbliżone do kopii.

Wysoki poziom ma służyć dalszemu odsianiu fragmentów podobnych, których podobieństwo do kopii jest zdecydowanie widoczne, jednak wciąż dopuszcza w niewielkim stopniu różnice w porównaniu do tekstu źródłowego.

Ostatnia wartość parametru tj. bardzo wysoki poziom podobieństwa modyfikuje wskazania fragmentów w ten sposób, iż pomija znalezione fragmenty zawierające parafrazy i inne modyfikacje lingwistyczne (pomimo ich ewentualnego znalezienia w trakcie badania), tym samym prezentując w raporcie tylko takie fragmenty, które są idealną kopią lub zawierają minimalne różnice względem tekstu źródłowego.

Grafika poniżej ma na celu orientacyjne wyjaśnienie zagadnienia:

Eksport listy użytkowników

System umożliwia wyeksportowanie listy kont użytkowników założonych w kontekście jednostki zalogowanego Administratora.

W tym celu należy na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Na ekranie pojawi się okno systemowe zapisu pliku. Lista pobierana jest do pliku csv.

Istnieje również możliwość wyeksportowania wybranej grupy użytkowników z listy.

Aby to zrobić należy rozwinąć formularz z filtrami, nanieść odpowiednie filtry na listę użytkowników, a następnie wyeksportować powstałą w ten sposób listę.

Poziom podobieństwa

Poziom podobieństwa jest to parametr dostępny dla Administratorów systemu w zakładce Ustawienia – Parametry wyniku.

Funkcjonalność ta służy do dokładnego określenia przez jednostkę czy i w jakim stopniu system ma wskazywać fragmenty będące sparafrazowanym odpowiednikiem znalezionego źródła. Wpływa on więc na wrażliwość algorytmu detekcji na zbieżność tekstów.

Parametr ten jest tylko jednym z wielu w algorytmie detekcji.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka

Nowa wersja systemu v1.2.1

W dniu 16.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.2.1, która wprowadza następujące zmiany: dostosowanie ekranów list użytkowników i badań do wymagań WCAG (dostosowanie stron do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz drobne poprawki wizualne.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.1.2

W dniu 12.12.2019r. wdrożono wersję v1.1.2 systemu obejmujące podłączenie bazy dokumentów OpenAccess do baz referencyjnych, wprowadzenie widoczności użytkowników bez nadanych ról dla wszystkich administratorów, drobne poprawki dla wersji anglojęzycznej interfejsu użytkownika, dodanie przycisku „Wyloguj” dla mobilnych wersji systemu na iOS i Android, drobne poprawki frontendu.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.1.1 oraz zmiany API na środowisku produkcyjnym

W dniu 09.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.1.1, która wprowadza zmianę priorytetyzacji znalezionych fragmentów według stopnia ich podobieństwa do oryginału (w pierwszej kolejności wskazywane będą fragmenty najbardziej podobne między sobą) oraz naprawienie błędu wyświetlania Statystyk.
Jednocześnie informujemy, że na środowisko produkcyjne zostały wdrożone zmiany dla integracji API JSA (od 20.11.2019 na środowisku testowym) dotyczące uzupełnienia raportu pobieranego przez API o informację dotyczącą przeliczenia wyników. Aktualną dokumentację można znaleźć na stronach Centrum Pomocy.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Funkcjonalne ulepszenia systemu JSA

Szanowni Państwo!
Zbliżający się koniec pierwszego roku działalności systemu jest okazją do wprowadzenia funkcjonalnych ulepszeń w systemie. Aby proces ten mógł przejść w pełni sprawnie zdecydowaliśmy się na podział wszystkich prac na dwie do trzech faz.
Zmiany dotyczą: wprowadzenia parametru „Poziomu podobieństwa” w miejsce dotychczasowej „siły podobieństwa”, źródeł przeszukiwanych przez system w poszukiwaniu podobieństw, wskazywania możliwych cytowań, możliwości udostępnienia bazy referencyjnej instytucji, modułu Statystyk oraz wersji anglojęzycznej strony systemu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nowa wersja systemu v1.1.0 (anglojęzyczny interfejs użytkownika)

W dniu 02.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.1.0, w której oddajemy do Państwa dyspozycji anglojęzyczny interfejs użytkownika. Tłumaczenie ekranów jest przewidziane głównie dla użytkowników z rolą Promotor.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).