Author Archive

Analiza użycia Sztucznej Inteligencji (SI) wraz z wersją 2.15.0 systemu jest dostępna w JSA w wersji produkcyjnej

Analiza użycia Sztucznej Inteligencji (SI) wraz z wersją 2.15.0 systemu jest już dostępna w JSA w wersji produkcyjnej!

W lutym w Państwa ręce oddaliśmy nową funkcjonalność mającą na celu zidentyfikowanie fragmentów, które prawdopodobnie zostały wygenerowane przez narzędzia korzystające ze sztucznej inteligencji. Przypominamy, że korzystanie z analizy użycia SI jest nieobowiązkowe i obejmuje tylko takie badania, dla których przy zakładaniu metryki zdefiniowano odpowiednią opcję.

Więcej informacji na temat funkcjonalności tutaj.

List Sekretarza Stanu MEiN do rektorów uczelni i kierowników podmiotów doktoryzujących w sprawie weryfikacji rozpraw doktorskich w JSA

Szanowni Państwo,

na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został opublikowany list Sekretarza Stanu w MEiN  – Wojciecha Murdzka.

List skierowany jest do rektorów uczelni i kierowników podmiotów doktoryzujących i dotyczy weryfikacji rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z jego treścią:

List Sekretarza Stanu MEiN do rektorów uczelni i kierowników podmiotów doktoryzujących w sprawie weryfikacji rozpraw doktorskich w JSA

 

Korekta dokumentacji REST API

W dniu 29.06.2023 roku nastąpiła korekta dokumentacji REST API obejmująca poprawienie zapisów dotyczących wymagalności sekcji selectedSettings w żądaniu system uczelniany→JSA:

 • w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek wartości w sekcji, pozostałe pola nie mogą pozostać puste.

Aktualna dokumentacja REST API dostępna jest tutaj Dokumentacja API 2.10

Prace serwisowe w dniach od 20. do 21 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,
w związku z pracami serwisowymi zaplanowanymi w dniach 20-21.06.2023r. przez dostawcę infrastruktury nastąpi przerwa techniczna w dostępności niektórych usług w systemie JSA.

Przerwa dotyczyć będzie logowania za pośrednictwem MCL oraz aktualizacji danych pobieranych z POL-on 2.0. Pozostałe funkcjonalności JSA będą niezmiennie dostępne i praca w systemie w pozostałym zakresie nie powinna ulec zmianie.

Prace serwisowe zaplanowane są na:

 • 20 czerwca w godzinach 14:00-22:00,
 • 21 czerwca w godzinach 16:00-19:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowa wersja systemu 2.11.0 na środowisku produkcyjnym JSA

W dniu 01.06.2023 r.  po dwutygodniowej karencji w wersji demo JSA na środowisko produkcyjne wdrożono aktualizację do wersji 2.11.0, która obejmuje:

 • optymalizacje listy badań,
 • optymalizacje listy użytkowników,
 • obsłużenie aktualizacji struktury instytucji w JSA w przypadku usunięcia jednostki podrzędnej w POL-on,
 • poprawienie wartości statusu badania zarejestrowanego dla akcji check i dostosowanie jej do aktualnej dokumentacji API,
 • poprawienie filtrowania listy użytkowników,
 • poprawienie wyświetlania w profilu informacji o tym, kto utworzył użytkownika oraz informacji o dacie utworzenia,
 • poprawienie wyświetlania modułu Statystyki,
 • drobne poprawki wizualne w aplikacji.

Zmiany obejmują poprawkę dla komunikacji REST API, natomiast aktualna dokumentacja REST API nie uległa zmianie.

Nowa wersja systemu 2.10.0 na środowisku produkcyjnym JSA

W dniu 06.04.2023 na środowisko produkcyjne JSA wdrożona została aktualizacja do wersji 2.10.0. Zmiany obejmują również dokumentację REST API i zostały zaimplementowane zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji na środowisku testowym JSA DEMO.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

 • Nowa funkcjonalność „Ustawienia badania”:
  1. funkcjonalność pozwoli Administratorom JSA na zdefiniowanie dodatkowych, spersonalizowanych grup ustawień badania (tj. parametrów wyniku i wykluczeń tekstu), które będą niezależne od struktury administracyjnej podmiotu.
  2. Promotorzy oraz pracownicy Biura podczas zakładania badania będą mieli możliwość wyboru  ustawień badania innych niż domyślne dla jednostki autora.

Rozwiązanie to zapewni m.in. obsługę rozpraw doktorskich wymagających zastosowania ustawień zależnych od dyscypliny.
Więcej informacji na stronach pomocy JSA:

 • Dodanie alternatywnej metody pobierania raportu za pośrednictwem REST API w sposób asynchroniczny.

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników oddajemy Państwu dodatkową metodę pobierania raportu po API, której zadaniem jest usprawnienie pobierania takich raportów, których generowanie przekracza wyznaczony limit czasowy. Dotychczasowe żądanie raportu metodą „check” pozostaje bez zmian.
Więcej informacji znajdą Państwo w dokumentacji na stronach pomocy JSA

Ponadto nowa wersja systemu wprowadza aktualizację w zakresie danych pracowników pobieranych z POL-on, opcję wyświetlenia hasła na formularzu logowania, poprawienie przekierowania z wiadomości email do raportu z wykonanego badania, optymalizacje na liście Użytkowników, drobne poprawki w zakresie WCAG dla czytnika ekranów, inne drobne poprawki interfejsu użytkownika.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R)

Nowa wersja systemu 2.10.0 na środowisku testowym JSA

W dniu 22.03.2023 na środowisko testowe (JSA DEMO) wdrożona została aktualizacja do wersji 2.10.0. W związku ze zmianami obejmującymi dokumentację REST API i zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

 • Nowa funkcjonalność „Ustawienia badania”:
  1. funkcjonalność pozwoli Administratorom JSA na zdefiniowanie dodatkowych, spersonalizowanych grup ustawień badania (tj. parametrów wyniku i wykluczeń tekstu), które będą niezależne od struktury administracyjnej podmiotu.
  2. Promotorzy oraz pracownicy Biura podczas zakładania badania będą mieli możliwość wyboru  ustawień badania innych niż domyślne dla jednostki autora.

Rozwiązanie to zapewni m.in. obsługę rozpraw doktorskich wymagających zastosowania ustawień zależnych od dyscypliny.
Więcej informacji na stronach pomocy JSA:

 • Dodanie alternatywnej metody pobierania raportu za pośrednictwem REST API w sposób asynchroniczny.

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników oddajemy Państwu dodatkową metodę pobierania raportu po API, której zadaniem jest usprawnienie pobierania takich raportów, których generowanie przekracza wyznaczony limit czasowy. Dotychczasowe żądanie raportu metodą „check” pozostaje bez zmian.
Więcej informacji znajdą Państwo w dokumentacji na stronach pomocy JSA

Ponadto nowa wersja systemu wprowadza aktualizację w zakresie danych pracowników pobieranych z POL-on, opcję wyświetlenia hasła na formularzu logowania, poprawienie przekierowania z wiadomości email do raportu z wykonanego badania, optymalizacje na liście Użytkowników, drobne poprawki w zakresie WCAG dla czytnika ekranów, inne drobne poprawki interfejsu użytkownika.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Ustawienia badania

Ustawienie badania to nowa funkcjonalność wprowadzona na środowisko testowe JSA dnia 22.03.2023 wraz z wdrożeniem 2.10.0. Po dwóch tygodniach karencji zmiany zostaną wdrożone na środowisko produkcyjne.

Administrator JSA może utworzyć spersonalizowaną grupę ustawień badania (parametrów wyniku i wykluczeń tekstu), niezależną od struktury podmiotu zapisanej w POL-on.
Dzięki tej funkcjonalności:

 • tak, jak dotychczas praca może być badana zgodnie z ustawieniami dopasowanymi dla jednostki autora,
 • prace doktorskie mogą mieć zdefiniowane własne parametry badania, odmienne od ogólnych (np. per dyscyplina),
 • prace mogą być badane z ustawieniami dopasowanymi do ich specyfiki / założeń / zakresu.

Osoby z rolą Promotor / Biuro zakładając badanie mogą wybrać, czy praca ma być badana zgodnie z ustawieniami dla podmiotu, czy z ustawieniami spersonalizowanymi (jeśli spersonalizowane ustawienie badania zostało utworzone przez Administratora JSA).

Domyślnie ustawienia badania wybierane są zgodne z jednostką autora pracy.

W przypadku wprowadzenia autorów z co najmniej 2 różnych jednostek konieczne jest wskazanie ustawień badania.

Dla każdego z powyższych można wskazać grupę ustawień utworzoną przez administratora

Informacje o sposobie badania widoczne są w metryce, a po wykonaniu próby także w raporcie.

Grupy ustawień badania   Ustawienia badania - użytkownik JSA

 

 

Lista ustawień badania

Osobą uprawnioną do tworzenia nowych grup ustawień badania jest Administrator JSA. Aby utworzyć nową grupę ustawień, po zalogowaniu należy wejść w Ustawienia (1).

W pierwszej kolejności należy wejść na kartę lista ustawień badania (2)Po lewej stronie karty w sekcji Grupy ustawień (3) znajdują się już utworzone grupy.

Aby utworzyć nową grupę, w sekcji Dodaj nową grupę (4) należy wprowadzić nazwę tworzonej grupy (ograniczenie do 150 znaków, bez znaków specjalnych) i kliknąć Dodaj (5), a następnie zapisać zmiany. Nowo utworzona grupa pojawi się po lewej stronie. 

Nazwę grupy można edytować klikając na jej pole w sekcji grupy ustawień.  Zmiana nazwy grupy skutkuje zablokowaniem możliwości dodawania nowych prób do tych badań, w których badanie zostało przeprowadzone na edytowanej grupie.

Aby zmienić ustawienia grupy, należy przejść do karty Parametry wyniku (6)
W sekcji Grupy ustawień widoczne są utworzone nazwy grup ustawień (7), a po ich prawej stronie (8) znajduje się informacja, czy ustawienia grupy są domyślne, czy zostały zmienione. Każda nowo utworzona grupa ustawień ma domyślne parametry badania.

Aby dokonać zmiany parametrów ustawień, należy kliknąć nazwę grupy, której ustawienia chcemy zmienić.

W rozwiniętej sekcji ustawień grupy znajdują się następujące parametry do zmiany:

Istnieje także możliwość przywrócenia domyślnych wartości przez kliknięcie na dole strony Przywróć wartości domyślne. Zmiana parametrów wymaga zapisania ich czerwonym przyciskiem Zapisz.

Każda zmiana parametrów wyniku i wykluczeń tekstu blokuje możliwość dodawania nowych prób dla takich badań. Analogicznie jest wciąż przy pozostałych ustawieniach.

W karcie Wykluczenia tekstu (13) można dodatkowo dodać tekst, który nie będzie sprawdzany w badaniu antyplagiatowym dla utworzonego ustawienia badania.

W tym celu należy w sekcji Grupy ustawień kliknąć w nazwę żądanego ustawienia badania (14), a następnie w przeznaczonym do tego polu tekstowym wkleić tekst do wykluczenia i znakiem „+” (15) dodać go do wykluczeń. Zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz. Parametr wykluczeń został szczegółowo opisany tutaj: https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/wykluczenia/.

Dodanej grupy ustawień badania nie można usunąć.

Identyfikator (studenta)

Identyfikator (studenta) – jest to zewnętrzny numer identyfikacyjny studenta z systemu POL-on 2.0.

Zewnętrzny identyfikator został wprowadzony w POL-on 2.0. wraz z udostępnieniem nowego modułu Studentów 14.09.2022r. W związku z tym od momentu integracji JSA z nowym modułem zastosowano zmianę identyfikacji studenta z uid na externalId (wersja systemu 2.0.9).

Dla badań obsługiwanych za pośrednictwem API identyfikacja studenta przebiega za pośrednictwem externalId lub studentUid.

W przypadku obsługi badań z poziomu interfejsu użytkownika podczas wprowadzania danych studenta widoczny jest identyfikator externalId:

W przypadku jego nie wprowadzenia przez uczelnię w systemie POL-on 2.0 wyświetlana jest informacja o braku:

Nowa wersja systemu 2.9.0 na środowisku produkcyjnym JSA

06.02.2023 r. na środowisko produkcyjne wdrożono aktualizację dokumentacji REST API obejmującą dostosowanie do nowego modułu Studenci POL-on 2.0 (14.09.2022r.) oraz umożliwienie akceptacji raportu z jednoczesnym wprowadzeniem wniosków promotora. Dodatkowo poprawiono wylogowanie za pośrednictwem MCL.

 1. Zmiana polega na dostosowaniu API JSA do sposobu identyfikacji studenta za pośrednictwem identyfikatora zewnętrznego (externalId). Element ten jest opcjonalny i służy do identyfikacji osoby. Studenci będą zatem walidowani po wartości identyfikatora studentUid lub externalId. W przypadku braku któregokolwiek z identyfikatorów dane studenta nie będą walidowane. Wartość dla pola externalID nadawana jest w systemie POL-on 2.0.
  Więcej informacji dotyczących przypisywania identyfikatorów zewnętrznych znajduje się na stronach pomocy POL-on 2.0:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/04/Import-danych-studentow-dokumentacja-techniczna-importu-masowego-z-uzyciem-REST-API-w-POL-on-2.0-25.04.2022.pdf
  Jednocześnie informujemy, że identyfikator externalId na chwilę obecną jest opcjonalny, jednak docelowo będzie obligatoryjnym identyfikatorem studenta zastępującym numer uuid. Zmiana ta ma służyć ujednoliceniu sposobu identyfikacji osób w systemach POLon i JSA.
  W związku z tym, że identyfikacja opiera się na nowych identyfikatorach, zmiana ta będzie widoczna również w interfejsie użytkownika. Dla wprowadzania danych studenta w metryce badania widoczne będą dane powiązane z zewnętrznym identyfikatorem externalId, a nie jak dotychczas uid studenta. Do momentu wprowadzenia tego numeru w POL-on 2.0 pole identyfikatora będzie puste.
  https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/identyfikator-studenta/
 2. Dodano również sekcję conclusions, za pośrednictwem której podczas akceptacji raportu po API można wprowadzić wnioski dotyczące raportu z badania antyplagiatowego. Sekcja nie jest obowiązkowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji API JSA https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/api/

Nowa wersja systemu 2.9.1

24.01.2023r. wdrożono HotFix do wersji systemu 2.9.0, który poprawił etykietę identyfikatora studentów podpowiadanych na rozwijanej w metryce badania, oraz rozpoznawanie duplikatów wprowadzanych do metryki autorów i promotorów.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu 2.9.0 zmiany w dokumentacji REST API

Wdrożono aktualizację dokumentacji REST API obejmującą dostosowanie do nowego modułu Studenci POL-on 2.0 (14.09.2022r.) oraz umożliwienie akceptacji raportu z jednoczesnym wprowadzeniem wniosków promotora. Dodatkowo poprawiono wylogowanie za pośrednictwem MCL.

 1. Zmiana polega na dostosowaniu API JSA do sposobu identyfikacji studenta za pośrednictwem identyfikatora zewnętrznego (externalId). Element ten jest opcjonalny i służy do identyfikacji osoby. Studenci będą zatem walidowani po wartości identyfikatora studentUid lub externalId. W przypadku braku któregokolwiek z identyfikatorów dane studenta nie będą walidowane. Wartość dla pola externalID nadawana jest w systemie POL-on 2.0.
  Więcej informacji dotyczących przypisywania identyfikatorów zewnętrznych znajduje się na stronach pomocy POL-on 2.0:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/04/Import-danych-studentow-dokumentacja-techniczna-importu-masowego-z-uzyciem-REST-API-w-POL-on-2.0-25.04.2022.pdf
  Jednocześnie informujemy, że identyfikator externalId na chwilę obecną jest opcjonalny, jednak docelowo będzie obligatoryjnym identyfikatorem studenta zastępującym numer uuid. Zmiana ta ma służyć ujednoliceniu sposobu identyfikacji osób w systemach POLon i JSA.
  W związku z tym, że identyfikacja opiera się na nowych identyfikatorach, zmiana ta będzie widoczna również w interfejsie użytkownika. Dla wprowadzania danych studenta w metryce badania widoczne będą dane powiązane z zewnętrznym identyfikatorem externalId, a nie jak dotychczas uid studenta. Do momentu wprowadzenia tego numeru w POL-on 2.0 pole identyfikatora będzie puste.
  https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/identyfikator-studenta/
 2. Dodano również sekcję conclusions, za pośrednictwem której podczas akceptacji raportu po API można wprowadzić wnioski dotyczące raportu z badania antyplagiatowego. Sekcja nie jest obowiązkowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji API JSA https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/api/

Zmiany na środowisko testowe wdrożono w dniu 20.01.2023r.Zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji zostaną one wdrożone na środowisko produkcyjne JSA.

Nowa wersja systemu 2.8.0

 17.01.2023 r. wprowadzono nową wersję systemu z następującymi zmianami:

 • Poprawiono tooltipy w widoku raportu,
 • dodano komunikat dla potwierdzenia masowych akcji na użytkownikach,
 • dodano komunikat dla niezapisanych wniosków w raporcie,
 • wykonano drobne poprawki dla osób korzystających z czytników ekranu,
 • dodano inne drobne poprawki dla obsługi tłumaczeń,
 • poprawiono  aktualności na stronie głównej JSA.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu – 2.7.0

21.10.2022 r. wprowadzono nową wersję systemu, w której naprawiono błąd powodujący rozbieżność w czasie aktualizacji statusu raportu w interfejsie i w powiadomieniach email.

24.05.2022 w wersji 2.6.1 dokonano następujących zmian:

 • zmieniono źródło, z którego pobierane są uprawnienia POL-on;
 • dostosowano stopkę systemu;
 • zmieniono adres bazy wiedzy JSA.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Pomóż nam rozwijać Jednolity System Antyplagiatowy

Nieustannie pracujemy nad jakością Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i jego przyjaznością dla użytkowników.
W tym celu umieściliśmy w JSA:

 • anonimową ankietę,
 • dostępną do końca czerwca
 • tylko dla zalogowanych użytkowników.

Po zalogowaniu zobaczą Państwo komunikat z prośbą o podzielenie się opinią na temat pracy w systemie.
Będziemy także chcieli poznać Państwa zdanie na temat pomysłów zmian w JSA.

Wyniki badania będą służyły do poprawy funkcjonowania systemu, dlatego są dla nas bardzo cenne i istotne.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

 

Nowa wersja systemu 2.6.0

10.05.2022 r. wprowadzono nową wersję systemu z następującymi zmianami:

 • Dodano ankietę badawczą dla użytkowników systemu;
 • Naprawiono błąd widoczności użytkowników dla administratorów POL-on;
 • Poprawiono kod tłumaczenia;
 • Zaktualizowano biblioteki;
 • Naprawiono błąd powodujący brak raportu ;
 • Zaktualizowano komponenty Azure Microsoft.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).