Teksty z prac sprawdzanych w JSA są porównywane do tekstów zawartych w repozytoriach :

  • baza aktów prawnych i orzeczeń sądowych i administracyjnych,
  • Internet, w tym Wikipedia 
  • ORPPD tj. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych,
  • baza dokumentów OpenAccess,
  • prywatna baza instytucji (jeśli wskazana).