O JSA Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Planowane prace Harmonogram szkoleń Regulamin systemu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA USŁUGI „JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY” DOSTĘPNEJ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

I. Słowniczek pojęć

W rozumieniu niniejszego Regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 1. Administrator systemu – użytkownik działający w imieniu Usługobiorcy uprawnionego do korzystania z JSA zgodnie z Ustawą, posiadający rolę „Administracja” lub „Administracja POL-on” w systemie JSA.
 2. Badanie antyplagiatowe – analiza przesłanych przez Użytkownika do JSA tekstów pisemnych prac dyplomowych lub rozpraw doktorskich, polegająca na sprawdzeniu zawartych w nich fragmentów treści pod kątem występowania podobnych treści znajdujących się w bazach referencyjnych, w szczególności zasobach repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.
 3. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi autoryzowany dostęp do Konta JSA
  zgodnie z przypisanymi mu rolami.
 4. JSA – Jednolity System Antyplagiatowy – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 351 Ustawy, służący do przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 5. Konto Użytkownika JSA lub Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika działającego w imieniu Usługobiorcy, umożliwiający mu korzystanie z dostępnych aktualnie funkcjonalności JSA dostępny po zalogowaniu za pośrednictwem Serwisu. Konto ustanawia Administrator systemu.
 6. Operator – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
  w Warszawie, przy Al. Niepodległości 188 B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127372,
  o numerze NIP 525-00-09-140, o numerze REGON 006746090, administrujący JSA zgodnie
  z art. 356 ust. 1 pkt. 2) Ustawy.
 7. PKA – Polska Komisja Akredytacyjna, , o której mowa w art.39 Ustawy.
 8. POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce o którym mowa
  w art. 342 ust. 1 Ustawy.
 9. Profil Użytkownika – zestaw informacji o Użytkowniku przypisanych do Konta.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z usług, stanowiący umowę, której przedmiotem są zasady i warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1279 z późn. zm.).
 11. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://jsa.opi.org.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z JSA.
 13. Usługodawca – Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który zgodnie art. 351 Ustawy prowadzi JSA.
 14. Usługa – świadczenie realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu określone w rozdziale IV w celu realizacji odpowiednio przez Usługobiorców lub Użytkowników obowiązków o których mowa w art. 76 ust. 4 lub art. 188 ust. 4 Ustawy.
 15. Usługobiorca – uczelnia, instytut Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, instytut międzynarodowy, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Rada Doskonałości Naukowej.
 16. Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, U. 2018 poz. 1668.
 17. Użytkownik – osoba fizyczna uprawniona do korzystania z JSA zgodnie z Ustawą za pośrednictwem Serwisu, posiadająca Konto oraz posiadająca u Usługobiorcy status nauczyciela akademickiego, innej osoby prowadzącej zajęcia, osoby prowadzącej działalność naukową oraz osoby biorącej udział w jej prowadzeniu lub innej osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia, której Usługobiorca nadał upoważnienie do korzystania z JSA.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z JSA oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę oraz Operatora.
 2. JSA nie jest narzędziem wywołującym w sposób automatyczny i wiążący skutki prawne w przypadku stwierdzenia w tekście wystąpienia podobnych treści. JSA jest narzędziem dokonującym analizy tekstu. Decyzje w zakresie stwierdzenia podejrzenia naruszenia praw autorskich podejmuje Użytkownik.
 3. Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz tych Użytkowników, którzy działają w imieniu i na rzecz Usługobiorców uprawnionych do korzystania z JSA zgodnie z Ustawą.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług jest akceptacja Regulaminu przez Użytkowników.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach. Usługobiorcy mogą określić dodatkowe warunki korzystania z JSA przyjęte w wewnętrznych regulaminach lub politykach.
 6. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie w ramach Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom lub Usługobiorcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 7. Korzystanie z JSA za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać w ten sposób z JSA ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy lub Operatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.

III. Warunki techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania z usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust.2. Warunkiem koniecznym korzystania z usług jest posiadanie Konta.
 2. Korzystanie z JSA możliwe jest zasadniczo przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. użycie najnowszej wersji jednej z przeglądarek: Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera;
  2. włączona obsługa cookies (ciasteczek), session Storage oraz Local Storage;
  3. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.
 3. W celu korzystania z Usługi urządzenie musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet oraz rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania.

IV. Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
 2. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika polega na:
  1. założeniu i utrzymywaniu Konta,
  2. dostępie do JSA za pośrednictwem Serwisu,
  3. badaniu przesłanych plików zawierających treść pisemnej pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej pod kątem naruszeń prawa autorskiego i określenie współczynnika podobieństwa z dokumentami znajdującymi się we wszystkich podłączonych do JSA bazach referencyjnych.
  4. generowaniu raportu z wynikiem badania antyplagiatowego,
  5. archiwizowaniu raportu z wynikiem badania antyplagiatowego,
  6. prowadzeniu analiz i statystyk przeprowadzonych badań antyplagiatowych u Usługobiorców
  7. dostępie do informacji i baz wiedzy na temat działania JSA.

V. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa dotycząca korzystania z usług z Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulamin
 2. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 3. Umowa z Użytkownikiem obowiązuje przez okres aktywności Konta, po tym okresie ulega rozwiązaniu.
 4. Umowa ulega również rozwiązaniu z chwilą blokady Konta Użytkownika dokonanej zarówno przez Usługobiorcę jak i Usługodawcę lub Operatora.
 5. O dezaktywacji Konta Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie przez przesłanie komunikatu na adres mailowy Użytkownika podany w profilu użytkownika.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. jest uprawniony przez Usługobiorcę do korzystania z Usługi,
  3. będzie korzystać z usług wyłącznie w zakresie i w celu, w jakim Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z JSA,
  4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

VI. Rejestracja Konta Użytkownika JSA

 1. Proces rejestracji pierwszego Konta Administratora systemu w imieniu Usługobiorcy następuje automatycznie podczas pierwszego logowania do JSA przy pomocy loginu i hasła przydzielonego Administratorowi systemu działającego w imieniu Usługobiorcy w systemie POL-on. Po pomyślnym zweryfikowaniu uprawnień i ich zakresu tworzone jest Konto Użytkownika JSA z uprawnieniami administracyjnymi (Administratora systemu JSA) w zakresie takim samym jak w systemie POL-on.
 2. Zakres uprawnień Administratora systemu potwierdzany jest przy każdym kolejnym logowaniu do systemu JSA przy pomocy funkcji „Logowanie POL-on”.
 3. Rejestracji Konta dla Użytkownika w kontekście instytucji dokonuje Administrator systemu wypełniając formularz utworzenia nowego Konta Użytkownika w systemie lub przesyłając plik masowej rejestracji wielu nowych Kont Użytkowników.
 4. Po zapisaniu formularza, tworzone jest unikalne Konto o unikalnej parze danych: adres poczty elektronicznej i nadanym przez system loginie.
 5. Użytkownik Konta otrzymuje wiadomość e-mail, w której znajduje się jednorazowy link aktywujący Konto w postaci przycisku aktywacyjnego. Po kliknięciu w przycisk Użytkownik zostaje przekierowany do strony internetowej nadania Hasła do Konta. Po zapisaniu Hasła do Konta jest ono aktywowane.
 6. Adres e-mail jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika oraz jest wykorzystywany do wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem związanej ze świadczeniem usług.
 7. Operator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie w ramach danego Usługobiorcy, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Usługobiorców lub Użytkowników.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu email lub loginu oraz Hasła.
 9. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto o podanym adresie e-mail, loginie i przypisanym w systemie ID Usługobiorcy.

VII. Zasady korzystania z usług

 1. Usługi dostępne są dla Użytkownika 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Z systemu JSA może korzystać wyłącznie Użytkownik zalogowany oraz w celu określonym Ustawą.
 3. Administrator systemu działający w ramach danego Usługobiorcy zobowiązany jest do utworzenia
  Kont lub zmiany uprawnień dla wszystkich Użytkowników uprawnionych
  w ramach tego Usługobiorcy.
 4. Użytkownik korzysta z JSA w ramach przydzielonych mu uprawnień. Użytkownik, który pracuje
  u kilku Usługobiorców może posiadać Konto przypisane do tych Usługobiorców, z zastrzeżeniem, że realizując badanie anytyplagiatowe wybiera w ramach jakiego Usługobiorcy korzysta z Usługi.
 5. Administrator systemu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utworzenie i przyznanie kont dla Użytkowników, w szczególności w zakresie przyznania kont osobom uprawnionym do ich posiadania w imieniu Usługobiorcy.
 6. W celu sprawnej realizacji Usługi Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio Administratorowi systemu. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji lub poinformowania Administratora systemu.
 7. Zabrania się udostępniania Konta innym podmiotom. Użytkownik jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnien
 8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie usług zarówno po stronie Użytkowników jak i Administratora systemu.
 9. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Usługi wyłącznie w celu określonego przez Ustawę art.76 ust.4 oraz art. 188ust.4
  2. przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z korzystaniem z Usługi,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych osób, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji pozyskanych w związku z badaniem antyplagiatowym, chyba że pozwalają na to obowiązujące przepisy lub przyjęte regulacje wewnętrzne danego Usługobiorcy.

VIII. Formatowanie tekstu przed wysłaniem go do JSA

 1. Niniejszy rozdział opisuje wymagania dotyczące formatu oraz zawartości pisemnych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich badanych w systemie JSA.
 2. Plik zawierający pisemną pracę dyplomową lub rozprawę doktorską wprowadzany do systemu musi być zapisany w jednym z następujących formatów: txt, pdf, doc, docx, odt, rtf.
 3. Pisemna praca dyplomowa lub rozprawa doktorska musi zostać dostarczona w pliku(-ach), odpowiadającym wersji papierowej złożonej do obrony. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.
 4. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60MB.
 5. Zdjęcia, schematy, wykresy przed wstawieniem do tekstu należy zmniejszyć w programie graficznym, aby ograniczyć rozmiar pliku z pracą dyplomową (zaleca się, aby pojedynczy rysunek nie przekraczał 100KB).
 6. Elementy powtarzalne, np. oświadczenia studentów, należy umieszczać podpisane w formie skanów lub zapisywać taką decyzję elektronicznie w systemie uczelnianym.
 7. Nie należy umieszczać na każdej stronie pracy powtarzalnych elementów jak np. nazwa uczelni, wydziału, katedry, tematu pracy dyplomowej, imion i nazwisk autorów.
 8. W przypadku kompilacji dokumentu z formatu LATEX należy upewnić się, że ustawiono prawidłowe kodowanie (UTF8) i wybrano właściwą czcionkę do prezentacji znaków.
 9. Tekst w pliku wprowadzanym do JSA musi być w formie kopiowalnej tzn. niedopuszczalne jest umieszczanie treści w formie zdjęć lub skanów. Wyjątkiem od tej reguły są obszary w pracy oznaczone jako rysunki i oświadczenia.
 10. Zalecana zawartość pliku przesyłanego do JSA:
  1. strona tytułowa,
  2. oświadczenia autora pracy w formie skanu (jeśli występuje w formie papierowej),
  3. spis treści,
  4. rozdziały z treścią pracy dyplomowej – miejsce na zasadniczą treść,
  5. bibliografia,
  6. wykaz tabel, rysunków.

IX. Badanie pisemnej pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej

 1. Proces badania pracy rozpoczyna się od przesłania przez Użytkownika pliku zawierającego tekst do badania, zgodnie z formatem określonym w rozdziale VIII.
 2. Niezwłocznie, po przesłaniu pliku przez Użytkownika, JSA rozpoczyna proces badania tekstu zawartego w pliku. Proces ten może trwać maksymalnie do 24h od momentu wysłania pliku.
 3. JSA wyszukuje fragmenty tekstu, które mogą zawierać tekst zbieżny z tekstem dokumentów zawartych w bazach referencyjnych.
 4. Ostatnim krokiem procesu badania pracy jest wygenerowanie w serwisie raportu z wynikiem badania. Serwis udostępnia możliwość wydruku raportu w formie pliku o rozszerzeniu PDF.
 5. Raport z wynikiem badania może zawierać szczegółowe dane o dokumencie źródłowym, a w szczególności jego treść. Taki raport jest udostępniony tylko PKA lub Użytkownikowi z uprawnieniami promotora.
 6. Uprawniony Użytkownik może ostatecznie zaakceptować wynik badania.

X. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Operatora

 1. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług oraz sposobu działania JSA, zaprzestania jego działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem lub JSA. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy lub Operatora.
 2. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub JSA lub niezgodne
  z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia usług w całości lub w części,
  2. okresowego zawieszenia świadczenia usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  3. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub JSA lub świadczeniem usług,
  4. odmowy świadczenia usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  5. dowolnej modyfikacji świadczonych usług oraz sposobu działania JSA bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca lub Operator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 5. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta.
 6. Usługodawca lub Operator ma prawo zablokować Konto Użytkownika w ramach systemu JSA, w następujących przypadkach:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub działalności statutowej,
  2. powzięcia uzasadnionych informacji, że dane działania Użytkownika są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z Regulaminem,
  4. braku akceptacji zmian w Regulaminie.

XI. Płatności za Usługi

 1. JSA ma charakter niekomercyjny i prowadzony jest w ramach działalności statutowej Usługodawcy jako wykonywanie zadania w interesie publicznym.
 2. Korzystanie z usług jest nieodpłatne.
 3. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z usług za pośrednictwem JSA wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie
  z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik korzysta.

XII. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych w związku z korzystaniem z Usługi.
 2. Usługodawca lub Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Usługodawca lub Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim lub następstwa działań, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. za treści udostępniane przez Użytkowników w ramach usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy lub Operatora (działanie osób trzecich),
  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca lub Operator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, awarie, itp.),
  5. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Usługobiorców lub Użytkowników warunków Regulaminu,
  6. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia
   w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z JSA za pośrednictwem Serwisu,
  7. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub Hasła,
  8. niestosowania się do wewnętrznych polityk lub instrukcji Usługobiorców regulujących zasady korzystania z systemów teleinformatycznych,
  9. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub Operatora.

XIII. Prawa autorskie oraz licencje

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1181 z późn. zm.), stanowiących element Serwisu lub JSA, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Serwis lub JSA lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą praw do utworów przysługujących twórcom zamieszczanych przez Użytkownika w JSA w ramach Usługi. W tym zakresie Użytkownicy oświadczają, że dysponują odpowiednimi uprawnieniami i udzielają Usługodawcy licencji w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych Regulaminem i Ustawą, chyba że korzystanie z tego rodzaju utworów dozwolone jest przepisami prawa.
 2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać w celach zarobkowych lub komercyjnych Serwisu lub JSA lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznyc
 3. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca w związku z Usługą, przetwarza wyłącznie dane osobowe Usługobiorców niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy, określonej Regulamin Usługodawca pozyskane w związku z Usługą dane przetwarza również w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest wspomaganie procesów związanych z badaniem antyplagiatowym pisemnych prac dyplomowych lub rozpraw doktorskich. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca w zależności od rodzaju świadczonej usługi oraz celów przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe, dane dotyczące działalności naukowej, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe osób działających w imieniu Jednostek naukowych, dane urządzeń którymi posługują się użytkownicy.
 3. Administratorem danych przetwarzanych w związku z Usługą jest Usługodawca.
 4. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych Usługobiorców istnieje możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: IOD@nauka.gov.pl
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach:
  1. zawarcia i realizacji Umowy w zakresie określonym Regulaminem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania usług, optymalizacji usług
   i procesów obsługi, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. tworzenia kopii i przechowywania danych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. kontaktu w zakresie realizowanej Usługi lub wprowadzonych na jej podstawie informacji, w szczególności w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych do bazy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  6. realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  8. potwierdzenia tożsamości osoby i jej uprawnień do reprezentowania podmiotu w imieniu którego występuje i wprowadza dane do JSA – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  9. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  10. obsługi zgłoszeń za pomocą formularzy kontaktowych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  11. obsługi zapytań lub zgłoszonych uwag za pośrednictwem odpowiednich narzędzi kontaktowych dostępnych na stronie https://lil-helpdesk.opi.org.pl – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  12. tworzenia w oparciu o posiadane dane analiz i statystyk na potrzeby nauki polskiej
   i środowiska naukowego, a także badań naukowych – 6 ust. 1 lit. e) RODO,
  13. badań naukowych lub historycznych – 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  14. statystycznych 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. Usługodawca informuje, że dane mogą być przekazywane do odbiorców świadczących na rzecz Usługodawcy usługi: doradcze, prawne, audytowe, informatyczne. Ponadto dane mogą być udostępnianie organom administracji państwowej w związku
  z realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe w związku z zawartą umową będą przetwarzane aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz w interesie publicznym realizowanym przez Usługodawcę, będą one przetwarzane odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania. Dane przetwarzane w celu realizacji zadań w interesie publicznym będą przechowywane przez okres do ustania celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, przy założeniu, że nie zaistnieją ważne podstawy do dalszego przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem zawarcia umowy i niemożliwością korzystania z oferowanych usług.

XV. Zabezpieczenie danych

 1. Dane gromadzone przez Usługodawcę są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim Usługobiorcom i Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z dedykowanych im funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy lub Operatorowi telefonicznie: 22 570 14 00 lub mailowo opi@opi.org.pl

XVI. Wsparcie Użytkowników

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami
  w ramach JSA mogą być zgłaszane przez Usługobiorcę lub Użytkownika poprzez kontakt w systemie Helpdesk OPI PIB https://lil-helpdesk.opi.org.pl.
 2. Użytkownik może przesłać zgłoszenie, jeżeli przewidziane Regulaminem dedykowane Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zgłoszenie można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej pod adresem https://lil-helpdesk.opi.org.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail lub inny adres korespondencyjny, opis okoliczności uzasadniających zgłoszenie, a także konkretne żądanie związane ze składanym zgłoszeniem.
 5. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca lub działający w jego imieniu Operator przed rozpatrzeniem zgłoszenia, zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Usługodawca rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo otrzymanego zgłoszenia (zawierającego wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych Usługodawca może wydłużyć ten termin do 30 dni po uprzednim powiadomieniu przesyłającego zgłoszenie. Użytkownik otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia, jeżeli wynikać ono będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Usługobiorcy/ Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie JSA oraz informacją przesłaną na adres e-mail podany odpowiednio w profilu użytkownika.
 3. Usługobiorca ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z powodu nieaktualnego, nieprawdziwego lub należącego do innego podmiotu adresu e-mail i wpisania go w danych swojego konta Użytkownika.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu na stronie JSA wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Regulamin obowiązuje od 05.03.2020r.