O JSA Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Planowane prace Harmonogram szkoleń Regulamin systemu

20 faktów o Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Jednolity System Antyplagiatowy jest jedynym, ujednoliconym i oficjalnym sposobem weryfikacji oryginalności prac dyplomowych.. Decyzję o stworzeniu JSA podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie MEiN), w celu uporządkowania rynku programów antyplagiatowych w Polsce.   Jednolity System Antyplagiatowy powstał na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a następnie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o nauce i szkolnictwie wyższym.   Od 2019 roku pisemne prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i doktorskie, dopuszczone do obrony, muszą być przeanalizowane za pomocą JSA.  Wynik analizy jest kluczowy dla dalszego procesu obrony i potwierdza przeprowadzenie weryfikacji przez promotora.
Jednolity System Antyplagiatowy jest przeznaczony  dla promotorów lub dla pracowników dydaktycznych, więc nie ma możliwości, aby do  systemu mieli dostęp studenci.
JSA to jedyny bezpłatny system antyplagiatowy w Polsce. Nie jest wymagany zakup licencji, ani żadne opłaty za wdrożenie, wsparcie techniczne czy aktualizacje.

System wykrywa szereg manipulacji studentów w kopiowanym tekście, m.in.:

  • zastąpienie spacji znakami w białym kolorze,
  • wprowadzenie mikrospacji (spacji o rozmiarze czcionki 1) między litery tekstu,
  • zmianę liter łacińskiego alfabetu na litery pochodzące z obcego alfabetu, np. cyrylicy,
  • zmianę szyku wyrazów w zdaniu,
  • zmianę kolejności zdań w akapicie,
  • usunięcie części słów z kopiowanego tekstu,
  • wprowadzenie nowych wyrazów do kopiowanego tekstu,
  • wymianę słów na ich synonimy.
 
JSA jest jedynym systemem antyplagiatowym, zintegrowanym z największymi w kraju bazami: pisemnych prac dyplomowych – Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych oraz Bazy Postępowań Awansowych. ORPPD skupia blisko 3 mln prac dyplomowych, także w językach obcych, które zostały złożone od 2009 roku.
JSA porównuje badane prace dyplomowe do niemal miliarda dokumentów. Oprócz bazy ORPPD i BPA ma dostęp do ogólnoświatowego internetu  Kolejną bazą źródłową dla JSA jest baza aktów prawnych, w tym orzeczeń i ustaw.  

Dzięki wprowadzeniu JSA, wszystkie prace dyplomowe dopuszczone do obrony muszą zostać przebadane pod kątem wykrywania plagiatu.
W 2016 roku poziom użycia jakichkolwiek narzędzi do walki z plagiatami  stanowił jedynie 30-40% obron.
JSA analizuje prace dyplomowe za pomocą jednego zestawu algorytmów, który jest niezmienny od powstania systemu w 2019 roku. Informatycy dbają o jego regularne aktualizacje, oraz unowocześnianie interfejsu.
Oprogramowanie JSA umożliwia definiowanie progów ostrzegawczych na poziomie uczelni i wydziałów. Różnicowanie poziomu progów ostrzegawczych odbywa się adekwatnie do dziedziny nauki i obecnie leży po stronie władz uczelni i wydziałów.
Uwzględnianie specyfiki każdej dyscypliny naukowej z osobna jest jednym z priorytetów twórców JSA oraz promotorów, którzy zgłaszali taką potrzebę podczas pierwszych konsultacji podczas tworzenia systemu. Sposób działania zestawów algorytmu nie zmienia się, mimo różnego ustawienia poziomów alertów ostrzegawczych i alarmowych.
System jest technicznie przygotowany do sprawdzania wszystkich plików tekstowych (także prac dyplomowych) w formatach: *.txt, *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rft. JSA rozpoznaje elementy zagnieżdżone w plikach *.docx, obrazki zagnieżdżone z plikach *.pdf, oraz grafiki wektorowe *.svg w plikach *.docx i *.odt. Wszystkie takie obiekty są pomijane w analizie prac, w efekcie czego system bada tekst, który jest kluczowy dla wyniku badania.
System sprawdza pisemne prace dyplomowe a nie rysunki techniczne, elementy programów, czy wykresów.
Wynika to z treści art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulaminu JSA. Oznacza to, że w systemie sprawdzany jest tekst pracy (plik tekstowy), a nie jego załączniki.
Z systemu można korzystać bez pomocy zewnętrznych konsultantów. W razie potrzeby twórcy JSA oferują możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, bazy wiedzy i wsparcia użytkowników przygotowanego przez OPI PIB. System spełnia również wymagania WCAG, tzn. ma ściśle określone udogodnienia dla osób np. niedowidzących lub nierozróżniających kolorów. 
Zbadanie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i wygenerowanie raportu trwa około 4 minut. Studenci nie mają dostępu do JSA, ponieważ jego funkcje są przeznaczone wyłącznie dla promotorów. Dzięki limitowaniu dostępu do systemu, studenci nie mogą z niego korzystać, aby prewencyjnie sprawdzić swoją pracę pod kątem plagiatu. Od początku 2019 roku z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego skorzystało ponad 350 jednostek szkolnictwa wyższego i nauki w całym kraju.
Pracownicy OPI PIB przeszkolili z obsługi JSA ponad 11 000 pracowników uczelni. Powstanie JSA to efekt pracy specjalistów Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. OPI PIB to jednostka naukowa powołana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie MEiN), która tworzy systemy informatyczne, oraz gromadzi i udostępnia kompleksowe informacje o polskiej nauce.